Tuesday, April 28, 2015

ב"ה

אני מבטיחה

אינני יכולה להבטיח לכם כי המציאות בארץ תזהה בדיוק לזאת בשמי השמים מאליה.
אולם, אני כן יכולה להבטיח לכם, בוודאות גמורה, כי שערי שמי השמים פתוחים לכל לעד ואם תרצו בלב תם ושלם שהמציאות בארץ תשקף את שמי השמים, האפשרות עומדת לרשותכם תמיד.

שמי = 350 = ספרי
= ביובל מכל דור

בשמי = 352 = הוא ספר
= הוא כל פרי = הוא הרנה ועד
= כל פרי בי = שב ביובל

שמים = 950 = נץ = ספרים
= ספר האדם = כל פרי האדם
= כל פרי עמך = ספר אב ואם
= כל פרי אב ואם

השמים = 955 = הספרים

שמי שמים = 1300 = 301 = אש
= צורה = רוצה = קרא

מקרא = 341 = שלוה = מלוה כל דור
= משמי שמים = 1340 = 341

המקרא = 1345 = 346 = שמו
= משמי השמים = המלוה כל דור
= עלץ משה = קרן משה = על שם משה
= הספר שם המלכה

מקראות = 747 = זמן = להבין
= השבת לי = מזמנים

המקראות = 752 = אתה משמי השמים
= 1751 = 752 = הזמן = כל שבת
= מהזמנים

שמי השמים = 1305 = 306 = אשה
= יוצר = הרוצה = הצורה = קראה
= מוסר = כפור = התפתחותו

שערי = 580 = פרש = שפר
= שר ועד

שערי שמי שמים = 1880 = 881
= פרש ספרי ספרים =
= כסא הויה עדן = כסא הויה למדן
= כסא כל בית ישראל יחד עדן
= אנכי עדן כל בית ישראל יחד
= שר שמי שמים ועד
= שר ספרי ספרים ועד
= מלכתי ספרי ספרים ועד
= מלכתי שמי שמים ועד

שערי שמי השמים פתוחים לכל = 3069
= 72 = חסד = מלב = גלגול
= כנסת ישראל = 1071 = 72
= לך הממלכות = היה הוה ויהיה
= יהודה לבי

יובלים = 658 = חנם = הגדולים
= יובל דרות

יובלות = 454 = תמיד = תהלה דוד
= אוהב לבבות = דוד היכל שלמה
= שלמה היכל דוד = הלל דוד עשה
= הלל דוד שלמה = אדנ-י שפט

שערי שמי השמים פתוחים לכל תמיד  
= 2524 = 526 = אוהביך = שיר דוד
= פרש התורה פתח שמי השמים לכל תמיד
= פרש התורה פתח ספרי הספרים לכל תמיד
= פרש התורה פתח שמי השמים לכל יובלות
= פרש התורה פתח ספרי הספרים יובלות ועד
= פרש התורה פתח ספרי הספרים תהלה דוד לכל
= פרש התורה פתח ספרי הספרים תהלה דוד ועד
= 3523 = החי באשר = הויה שר
= כל בית ישאל יחד מלכתי = 1525
= 526 = יהי אשר =כל בתי הממלכות יחד מלכתי

מבטיח = 69 =דינה = בבינה = אבינו
= הנה חתם = 1068 = 69

אני מבטיח = 130 = קל = אני אבינו
= אנו כל בית ישראל אבינו
= 1129 = 130 = אנו כל בתי הממלכות אבינו

מבטיחה = 74 = למ"ד = עד
= מלבב = בחסד

אני מבטיחה = 135 = קהל
= לב נחמה

אני הנשמה מבטיחה = 535 = קהלת
= הלך= הכנסת = לשרה  
= אנו כל בתי הממלכות הנשמה מבטיחה
= 1534  = אשר לבב = אשר בלב
= ראש בלב = לב בראש = השוכן באשר
= אנו כל בית ישראל הנשמה המבטיח

הנשמה = 400 = כל ספרי = שמי ביובל
= בשמי הגדול = הכלה שלי

המלך והמלכה חתמו = 1135  = 136
= עלץ קהל = בני המבטיח
= אני מבטיחה עלץ = קול

אפשר = 581 = אנכי שר
= כסא מלכתי = מלוה מלכתי
= אנכי מלכתי = אנכי נולדתי
= שערי עלץ = 1580 = 581
= המלך והמלכה חתמו על הספר
=רגלי השגל

רצון = 996  = מלכותך = ביתי פתוח לכל
= כתב פתוח לכל

הרצון = 1001 = 2 = ב = אא =
= הכתב פתוח לכל