Wednesday, April 22, 2015

ב"ה

הבל הבלים

הֲבֵל הֲבָלִים אָמַר קֹהֶלֶת, הֲבֵל הֲבָלִים הַכֹּל הָבֶל. - קהלת א:ב

הלב! הלב האדם! אמר כל קהילת יעקב. הלב! הלב האדם! לב הכלה.

לב = 32 = ביהודה = דוד חי* = חי אוהב
= דוד בהוה = אוהב בהוה = והאב חי
= עלץ אל = 1031 = 32 = קרן אל = השוכן
= הרצון יהיה = מלכותך לה = מלכותה לך
= אתם בעלי שם טוב = 2030 = 32
= אתם בעלי עולם צדק טוב
= הזה י-ה = זהה י-ה = זהה באהבה
= אחוד אהבה = גוי אהבה = גוי אחד
 = הוגה אהבה = חוה אהבה
= כח כל בית ישראל = יחוד כל בית ישראל
= כח כל בתי הממלכות = יחוד כל בתי הממלכות
= אנכי שלמה המלך* = כסא שלמה המלך
= אנכי העתק שלמה* = השוכן

*כאן אנו רואים כי הלב והשכל בעצם זהים. דוד הוא שלמה. הבן הוא העתק של האב.

דוד הוא שלמה = 401 = את
= הויה עשה = כל בית ישראל יחד שלמה
= 1400 = 401
= ישעיהו = עזרה ונחמיה
עזרא ונחמיה כל בית ישראל

העתק = 575 = המלך

תקן = 1200 = 201  = אר

תקון = 1206 = 207 = אור = רז
= סוד עלץ וצהלה = לבלוב עלץ וצהלה
= אבי ואמי עלץ וצהלה = תורם

לברא = 233 = רגל = תקן לב = תרם לב
= נחת בן שבע = 1232 = 233
= בנות בת שבע = נחת עדן

לברוא = 239 = תקון לב = 1238 = 239
= עלץ רחל = לב סוד עלץ וצהלה
= ארץ עלץ וצהלה = 2237 = 239
= תורם לב

שלמה בן דוד = 1091 = 92 = פחד
= עשה בן דוד = דוד עשה בן
= דוד עשה שבת = עשה שבת דוד

כאשר אנו מרגישים פחד בלב אנו בהיכל המלך שלמה בן המלך דוד והמלכה בת שבע* - היודעים זאת ישמחו וירננו עד מאד כשהם מרגישים פחד בלב.

*בת שבע = 774 = עדן

דוד הוא הלב ושלמה הוא המח. עלינו להגיע ליחוד הלב והמח. רגשות הפחד עוזרים לנו להגיע לשליטה עצמית אבירה זאת.

שלמה בן דוד = 1091 = 92 = פחד

פחד מות = 538 = פחד האמת
= שלמה בן דוד האמת
= 1537 = 538 = בן דוד עשה האמת
= דוד עשה שבת האמת
= אשר הלב = אשר לבה
= ראש הלב = לב הראש
= לשון אשר = ראש לשון
= עולם של אשר = ליצר אשר עולם

יחוד הראש והלב = 577
= תורת מלך = 1576 = 577
= עתק כל ספר התורה
= חסד שרה = גלגול שרה
= שרה כנסת ישראל