Monday, April 13, 2015


בס"ד
 

ריבונות


רק לאחרונה התחלתי להבין את משמעותה האמיתית של ריבונות. כלומר, מהי ריבונות באמת.

תמיד חשבתי אודות ריבונות בעיקר מההיבטים הכלכליים והפוליטיים.

לאחרונה התחלתי להתבונן בהעמקה נוספת במהותם האמיתית של 'בית דוד' ושל 'בית שלמה'; כוונתי – במשמעותם האמיתית ממש.

אכן, מצאתי שם ריבונות – ריבונות אמיתית.

ריבונות קדושה וצדיקה. ריבונות מוחלטת.

מצאתי בארמון את חדר הכס, ומצאתי בהיכל את קודש הקודשים.

אז הבנתי את משמעותו האמיתית של הלמוד: "ויהי מורא שמים עליכם," [אבות, פרק א]. הבנתי כי רק כאשר אנו מוותרים על ריבונותנו הקדושה, הצדקנית והמוחלטת – נופלות עלינו שפלויות מדרגה למיניהן.

וכך, במעמדי כריבון מוחלט, מזכירה אני לכם את כתרכם – כתר הצדקנות, הקדושה והריבונות המוחלטת; תהא מלכותכם נכונה לעד!

ראו נא את הרשימה בשם "מלכות ישראל
"  בנוסף לחילופים הבאים.

בכל מקום בו כתבתי אות סופית, הכוונה היא לערך האות הסופית.למרות שכתוב "ריבונות" ברשימה הנ"ל, בחלופים אנו מקפידים על איות נכון. לכן, כתוב בחילופים הבאים רבונות.

ברית = 612 = בים = הוא קשר
= בימינך = בית צדוק = אנחנו בית הכס
= בית הכס חזק


את ברית = 1013 = 14 = יד = דוד

= ברית ישעיהו

רבונות = 664 = סדם = סדרת

= נח רות = נ + ח + שורק = בנו האם

= דנים = ברית אליהו = בכל ברית

= ברית ישעיהו בן אמוץ = 2662 = 664

= אמוץ בן דוד = 1663 = אם נביא

= הבנה בם = כלם דוד

רבונותה = 669 = הדנים

רבונותו = 670 = עם = לפניך

= עלץ הדנים = 1669 = 670


רבונותנו = 720 = כן = ידון = דיוןרבונותי = 674 = עדם = סתר דוד


עם ישראל = 1211 = 212 = הרבה

= האור = התקון = אציל קדוש רבונותו

רבונותך = 1164 = 165 = הנקוד = עלה עולם שמחהרבונותם = 1264 = 265 = הר עולם שמחה

= הנה הר

רבונותן = 1364 = 365 = רבונות מלכים

= שוא נח

ברית רבונויות = 1292 = 293 = טוב ורע

= הפרח = בימינך רבונויות

= הזה מלך המלכים = זהה מלך המלכים

ברית כל הרבונויות = 1347 = 348

= חמש = שמח = גשמה

ברית כל הרבונויות באהבה = 1362

= 363 = הגשימה

= י-ה ברית כל הרבונויות

= קדושים ברית כל הרבונויות

= 2361 = 363 = המשיח

= שמח באהבה