Monday, March 14, 2016

ב"ה

לצאת מהתלמוד ולחזור למולדת

מולדת = 480 = תלמוד
= האמת בלב = מות בלב

התנ"ך הוא המולדת. הוא האמת והחיים הנצחיים.

התלמוד הוא השקר והמות.

התלמוד הוא הסטרא אחרא של המולדת.

התלמוד הבבלי הוא מות בלב. השרוי בתלמוד נמצא בלב המות. כל הדמיונות בראש של יהודי השרוי בתלמוד הם הצלמות. כל הפרשנויות של התורה שלו טמאות וכהות.

תחית המתים היא היציאה מהתלמוד הבבלי והחזרה אל התנ"ך. משנה תורה הוא ספר דברים. תושב"ע הם דברי הנביאים.

אותיות התנ"ך משחזרות את הלב שמת בגלות הבבלית ומחזירות אותנו לחיים.

אין דאגה שבחזרה לתנ"ך נחזור לזמנים הקודמים. התורה נצחית. אדרבה, כשאנו חוזרים אל התורה,  גם הזמן חוזר להיות נצחי.

זמן = 747 = לבין = מקראות