Sunday, March 6, 2016

ב"ה

משטר טרור

מדינת ישראל הגיעה למקום שאף מדינה נאורה, נבונה ותרבותית רוצה להגיע אליו.
היא איבדה אל כל כבוד הציבור, את כל האימון שלנו, את כל ההזדהות שלנו עם המדינה, את כל הרצון שלנו לשתף פעולה מתוך רצון, את כל הרצון לתרום ולשרת וודאי את כל אהבתנו וברכותינו.
אני לא מאמינה כי יש אף יהודי צדיק או שואף להיות צדיק או אוהב את הצדק המתפלל לטובת המדינה.
מכאן ואילך אין למדינת ישראל ברירה אלא לפעול נגדנו בברוטאליות ואימה כדי לקבל משהו מאתנו.
נראה כמה זמן זה יחזיק מעמד.