Monday, March 14, 2016

ב"ה

נביא = 63 = חנה = מחיה

גלי קול = 179 = עקדה

גלי קול הם הרוח המניע את הגופה ונותן לנו חיים. אבל רק דברי הנביאים מחיים אותנו בטהרה. רק דברי הנביאים מעוררים אותנו למודעות של גן עדן.
אם לא לומדים תנ"ך באהבה וברצון טוב לכל הבריאה, גלי הקול שלנו הם מהצד האפל של העקדה. אין פלא שלומדי התלמוד אינם מבינים את סיפור העקדה כלל וכלל. הם חושבים שלאברהם אבינו נאמר לשחוט את בנו, ח"ו! כך הסיפור נראה בעיניהם הלא טהורות כי הם קבורים בדמדום צלמות, ר"ל.
הלומדים תלמוד בבלי הם, בעצם, פגרים מהלכים. מניעה אותם רוח רעה – מלאת שנאה ובזוי והאשמות. מקורות אפלים מניעים את גלי הקול של גופות לומדי התלמוד. אין פלא שהם מדברים על שדים כל העת. לומדי התלמוד מטמאים את עצמם וכל דבר בו הם נוגעים. הם נגועים בטומאת המת ממש.

אלה דברים מאד קשים וכואבים לאמר. אבל אנו רואים את התוצאות הנוראות של לימודי התלמוד הבבלי יום-יום. די! הרבנים בתקופת הבית השני לא הגיעו עד קרסוליהם של הנביאים.
הבה נחזור אל דברי הנביאים הקדושים. החזרה אל דברי הנביאים היא  תחית המתים והעליה לארץ ישראל במעשה בראשית.