Tuesday, March 29, 2016

ב"ה

היום למדתי מספיק

עלינו, לומדי התורה המתמידים, לברך את כל הבריאה שתהיה לכל הבריות היכולת להגיד: די! מספיק! ולהסתפק במה שהם יכולים לכלול באותו יום בשמחה. כל שלום תלוי ביכולת שלנו להגיד: די! מספיק! בשמחה כל יום. אנחנו לא יכולים להניח כי יש לכל בריה היכולת להגיד די! מספיק ליום אחד! כמובן מאליו. שום דבר לא מובן מאליו. כל תופעה היא נבראת.
שיא הבריאה של האין סוף הוא בריאת הסופיות. שימת גבול לכל דבר הוא ההשג הכי אדיר של האין סוף. הבה נברך את הבריות הסובלים מתאוותיהם האין סופיות, שיהיו גבולות לרצונותיהם. הכל מתחיל ביכולת של הלמדנים לאמר: למדתי די להיום. מספיק ליום אחד. זאת ברכה מיוחדת ועלינו, הלמדנים המתמידים, לברך את הבריאה כל יום ביכולת להסתפק. הכל תלוי ביכולת שלנו, הלמדנים המתמידים, להסתפק בלמודינו.

די = 14 = דוד

למדתי מספיק = 774 = עדן = למדן = בת שבע
= שבת כנסת ישראל = 1773 = 774 =
= ענג האלהים

מספיק = 290 = פרי

למדתי = 484 = דעתי = עתיד = עת דוד
= דע קדשו = קדשו עד = למד קדשו
= דע שמי השמים בארץ = 2482 = 484
= שמי השמים בארץ עד
= דרור עד = למד דרור

היום = 621 = זוג אדם = אדם הוה
= יותרה = היותר = התורה בבשרך
= 1620 = 621

למדתי מספיק היום = 1395 = 396
= הישועה = עדן היום

מסתפקת = 1080 = 81 = אנכי = כסא

וזה סוד ענג אין סוף בגוף.