Thursday, March 3, 2016


ב"ה

דיני נפשות

קמנו היום למדינת ישראל אחרת אחרי חשיפה זאת. גם אם לא כל פרטי הפרטים של השחיתות המערכתית ידועים (הפרט הכי גרוע בהם הוא הסחר בילדים), אז עומק והיקף השחיתות אכן ידועים וגלויים לכל רואה. זאת נקודת מפנה למדינת ישראל שאבדה את כל אימון הציבור וכל כבוד הציבור וכל הזדהות הציבור. מדינת ישראל יכולה להיטיב ולשים את הפרק החשוך בהיסטוריה שלה מאחוריה, או היא תצטרך לגלות לכל העולם כי היא היורשת של הנאצים והממשיכה בדרכיהם.