Monday, March 14, 2016

ב"ה

מולדת לומדי התלמוד הבבלי היא בבל

הרבנים אינם מושחתים למרות שהם דתיים. הם מושחתים כי הם לומדים תלמוד. התלמוד הבבלי הוא הגרוע ביותר. אבל גם התלמוד הירושלמי לא תורת אמת.
התלמוד הבבלי הוא שורץ כישופים בבליים. הלומדים תלמוד בבלי חושבים כי הם מפולפלים. האמת היא: לבבותיהם עקומים ומעוותים. לכן יש להם כל מיני דמיונות בראש.
לומדי התלמוד הבבלי מכריזים על כך שהמולדת שלהם היא בבל. השרוי בתלמוד בבלי קבור בעפר של בבל ובו הם נרקבים. הם מאופיינים בבלבול הלב.
התלמוד דוחה יהודים אמתיים. אנחנו יכולים לדעת מי הערב רב בקלות - הם נמשכים אל התלמוד.
יהודים אמתיים אוהבים את דברי הנביאים באופן טבעי. הם נמשכים אל חכמת הנביאים. אותיות דברי הנביאים הן-הן ארץ ישראל ותאי הגוף של בני אברהם, יצחק וישראל.