Tuesday, March 10, 2015

ב"ה

הימין והשמאול

מחנה הימין בישראל מסמל את דוד המלך. מחנה השמאול (המילה שמאול כתובה בכתיב מלא במתכוון) מסמל את שמואל הנביא.

הרי:

ימין = 760 = עצם

עדן = 774 = יד ימין = ימין דוד = עצם דוד

המזדהים כ"הימין" דורשים את היד החזקה של דוד המלך.

חזק = 115 = אנחנו

חזקה = 120 = עמי

מחנה "השמאול" הם המתגעגעים לימי שמואל הנביא האדיר. הם אנשי חזון השואפים לאידיאולוגיה נשגבת.

כדוד המלך, הימין נוטים לנהוג ביד חזקה - בבריונות. כשמואל הנביא, השמאול בעלי חזון אדיר, אבל הם לא מספיק חזקים אפילו למנוע השתוללות בניהם.

רק כאשר אנחנו פועלים גם ביד הימין וגם ביד השמאול (כבגוף האדם כן בגוף הציבורי!) אנחנו מגיעים לאיזון נכון, בתאום מרבי והתכונות של האחת משתלבות עם התכונות של השניה וכל אחת משלימה את החולשה של השניה.

הפוליטיקה מסמל את הרצון האמתי של העם היהודי – לחזור לימיהם של דוד המלך ושמואל הנביא שפעלו יד ביד למען טובת כלל ישראל. אולם, הסמל הוא רק צל. הוא לא הדבר האמתי. המסמל הוא פסול.

מסמל = 170 = פסל

כל מסתפק במועט של הסתם מסמל מתעסק בעבודה זרה. הפוליטיקה לעולם לא תתן לנו את מה שלבבותינו באמת רוצים – שלטון דוד המלך ביעוץ של הנביא שמואל ושתוף פעולה מלא ביניהם.

הבה נפעל למען השלטון הראוי לעם היהודי – שלטון האהבה והחכמה.

דוד = 14 = יד = אוהב

הבה נהיה חזקים ביחד לעמן טובת העם היושב בציון והעולם כלו ונפסיק להסתפק בצלים עלובים של מה שלבבותינו דורשים.

כן, אנחנו יכולים!

שלטון דוד ושמואל אינו תחית המתים של אותן הדמויות.  שלטון דוד ושמואל הוא ימין ושמאול בתיאום. הוא פעולה בחכמת החוזק  - משולבים. מחנה ה"ימין" סתם בריונים צמאי כח. מחנה ה"שמאול" מטורללים חלשלושים. ישועתנו לא תבוא מאף אחד מהם. עלינו להמציא דרך הנהגת החברה הולמת לעם היהודי. הפוליטיקה היא עבודה זרה לכל דבר ופסולה לחלוטין.