Wednesday, March 25, 2015

ב"ה

הראות

הבה נזכור כי המילה אורות לפעמים כתובה בכתב חסר כך: אורת או ארות.

ראות = 607 = או"ם* = את דבר = דבר את = דבר ישעיהו

*(ה"מנטרה" אום)

הראות = 612 = בים = ברית* = דברות = את הדבר

( המילים breathe and breath)

לנשום שָׁלוֹם. לשאוף שָׁלוֹם.