Tuesday, March 10, 2015

ב"ה

החשובים

להיות אדם חשוב פירושו שחושבים על אותו אדם הרבה. שחושבים הרבה על אותו האדם פירושו שדנים על אותו האדם הרבה. איפה דנים? בבית דין של מעלה.

יש שתי סיבות שבן אדם חשוב בעולם זה.

א) הוא צדיק אדיר ומזכירים את פסקיו הרבה בבית דין של מעלה ואת דבריו ומעשיו בכוללים של מעלה.
ב) דנים ברצינות רבה ולעומק על אותה נשמה בבית דין של מעלה כי הנשמה בצרות צרורות ומחפשים סיבות לזכות אותה או לפחות להקל על רוע הגזרה ולחלץ אותה, פן תימחק מספר החיים, ח"ו.

ממעשיהם של אנשים ידועים זה ברור לחלוטין מיהם החשובים מפני שהם צדיקים בעולם זה ומי הם האנשים החשובים בעולם זה כי הנשמה שלהם מחפשת נואשות מישהו שיעיד בעדה פן תימחק מספר החיים.  הם רוצים שכמה שיותר אנשים ידעו את שמותיהם בתקווה שמישהו יגיד מילה טוב עליהם.

הפחד שאנשים חשובים מעוררים בנו לא אמור להיות פחד מהם – אלא פחד עבורם. אלה מקרים מאד קשים העומדים לפני בית הדין של מעלה ויש הרבה דיונים אודות נשמות אלה בתקווה למצוא סיבה להציל אותן ממחיקה.

לכן, עלינו לרחם על האנשים המעוררים בנו הכי הרבה פחד. זה רק נראה כאילו הם שולטים בנו. האמת היא: הם פונים אלינו באימה לעזרה.

עלינו לזכור כי לכל נשמה בישראל יש זכות אבות ומעשים טובים. עלינו לפעול לעזור לנשמות בצרות בבית דין של מעלה. זה לא עוזר להם שאנו פוחדים מהם ומכבדים אותם כאנשים בעלי השפעה וכסף וכותבים עליהם הרבה בעיתונות. עלינו לראות דרך המסווה ולהבין כי הם צועקים שנציל אותם. זאת הסיבה האמתית שזה כל כך חשוב להם להיות נזכרים במחשבות הציבור כל העת. הם באימה להשכח.