Friday, March 27, 2015

ב"ה

רמ"ח אברים ושס"ה גידים נגד תרי"ג מצות
הצעת טפין טפין מים חכמת הגוף

בכל מקום בוא כתבתי אות סופית, הכוונה היא לערך של האות הסופית.

רמ"ח = 248 = חמר = מחר = אזמר = מצחיק
= ראשון לי = 1247 = ולד ראשון = אור ספר מלכים
= כתר אבותי עולם אשר = 2246 = 248

רמ"ח אברים = 1061 = 62 = בני = הבנה
רמ"ח ברא האדם = רמ"ח ברא עמך = רמ"ח ברא דרות

גידים = 627 = זכרת

תרי"ג אברים וגידים = 613 + 813 + 633
= 2059 = 61 = אני = אנו כל בית ישראל*
= 1060 = נגד* כל בית ישראל = הכתב החיים
= וזכרת הכתב = זוכרת הכתב = כתר לבבות

*עלינו לזכור תמיד כי גימטרית המילה נגד = 57, היא גימטרית המילה אנו = 57 ולחשוב תמיד כי העומד כביכול נגד הוא אנו. בכל פעם אנו אומרים את המילה אני, אנו אומרים אנו כל בית ישראל.

גוף = 809 = טף = גורם = קבוץ נשמתי

 = 1808 = 809 =
עלץ אברהם = קרן אברהם
=
קרן רחם = עלץ רחם = עלץ אבר אדם

הגוף = 814 = הגורם = צדיקים = צוחקים
= האדם צוחק = צוחק עמך

המצות = 541 = ישראל = אליך = אמך
= שרה לאה = אני לילית* = חוגג בשר חוה
= חזה בשר חוה = חוגג בשר הוגה = להעלות
= שמרתם = 1540 = 541 = ך + קמץ

*כן, אנחנו, ישראל, גם לילית המתקנת את עצמה.

תקון לילית = 1686 = 687 = סוד הברית
= העברית = התעברי = התערבי
= זרע קדוש = עזרתי = זרעתי
= זכרתי כל = תהיה ברכה לי = קדוש כל ברכה
= היתה ברכה לי = נהיה הברית = מעשה המרכבה

בגופים = 701 = מלאכים = מלאכת דור

אין סוף בגוף = 2388 = 390 = השכינה
= זכר ונקבה

שבת שלום אחי ואחיותי, התגלמות מצות הויה בגופים חיים ממש.