Saturday, March 14, 2015

ב"ה

השמחה המרבית

המשחה המרבית בשמים היא כאשר השפוטים בבית בדין של מעלה מזכים נאשם וכאשר דברי נביא מובנים ועומק וכוונותיו נגלה.

אנחנו יכולים להוריד את השמחה המרבית מהשמים אל עולם זה בהוה ממש. הבה נדון כל אדם לכף זכות ובואו נלמד ספרי הנביאים בכוונה להבין ולהגשים את נבואותיהם.

השמחה = 358 = משיח

השמחה המרבית = 1015 = 16 = י"ו = ביד = היא = זוג = הוה