Monday, March 30, 2015


ב"ה

פלא יועץ

 כִּי-יֶלֶד יֻלַּד-לָנוּ, בֵּן נִתַּן-לָנוּ, וַתְּהִי הַמִּשְׂרָה, עַל-שִׁכְמוֹ; וַיִּקְרָא שְׁמוֹ פֶּלֶא יוֹעֵץ, אֵל גִּבּוֹר, אֲבִי-עַד, שַׂר-שָׁלוֹם.

בכל מקום בו אות סופית כתובה, הכוונה היא לערך האות הסופית. כשאני מתכוונת לערך של אות רגילה, אני כותבת את האות הרגילה, אף בסוף תיבה.
שימו נא לב בחילופים הבאים לענין עץ פרי וטעמים.


כי ילד ילד לנו  = 204 = דר = רד = צדיק
= צחוק = צוחק = לעד ידו נטויה

פלא = 111 = אל"פ = ממלא = עולה = ועלה = ע + קמץ
= 1110 = 111 = סוד ספר מלכים = סוד שמן

יועץ = 986 = מתפללות = פני תולדות = תולדות ממני
= הוה שלום בלב = שלום בלב זוג = היא שלום בלב
= היא עץ

פלא יועץ = 1097 = 98 = צח = סלח = נחמ = מנח
= כל מח = כל גילה

אל גבור = 242 = ראי אל = לב דור = צנע לב

אבי עד = 87 = אחד עד = למד אהבה = פז = מגדלי
= ילד גדול = גיל לבבי

כבר ראינו את שם הטעם מנח.
אם נוסיף את האות ר מהמילה גבור לבטוי אבי-עד נראה כי:

ר + אבי עד = פזר = רופא = פארו = ממזר = מזמר
= אומר לי = ספר מלכים מדבר = 1286 = 287

שר שלום = 1436 = 437 = אות ל = לאות
= שרשו בחיים = ציון בחיים = חכם בציון
= חיים בציון = חכם רחם = משכילות בחיים
= יהיה אות = יהיה אתו = יהודה אתו = דגש קל

פלא יועץ אל גבור = 1339 = 340 = שלי = ספר
= נצר = כל פרי = כל פרוד = כל לכל דור
= הרנה לכל = שלדו = הנה עיר = הנה יער
= התפתחות אבותיכם = אבותיהם מכל דור
= 2338 = 340 = פה רנה = מכפר

פלא יועץ אל גבור אבי עד = 1426 = 427  = אות כ = כאות
= היה אות = היה אתו = חזה אתו = חוגג אתו = שוא נע

פלא יועץ אל גבור אבי עד שר שלום = 2862 = ירח-בן-יומו
= ירח מקף בן מקף יומו = 2862 = 864