Thursday, March 12, 2015

ב"ה

השליטה בלב

בכל מקום בו כתבתי אות סופית, התכוונתי לערך של האות הסופית.

משה = 345 = שליה = הספר = כל פריה
= המכפר = הנצר = ילדים לומדים
= 1344 = 345 = כפתור ופרח פרדם
= עלץ פרדם = עץ יהיה פרדם
= שולט = לב יוצר התפתחות עולם

בלבי = ילד = לדוד = גאלי

שולט בלבי = 389 = פשט = שפט
= משה בלבי = שליה בלבי
= ילדים לומדים בלבי = 1388 = 389
= כפתור ופרח פרדם בלבי
= לב בשליטה עלץ

אני שולט בלבי = 450 = כל הנשמה

אני שולטת בלבי = 850 = תלדותי
= נתת = כל נשמתי = כל שרש
= כל פנינים = כל פנימיים
= כל פדיון = כל מחשבות בלבי
= ציון בלבי = משכילות בלבי

אנכי שולט בלבי = 470 = עת
= יהי אור ויהי אור =
= יהי תקון ויהי תקון = 2468
= 470 = בת כל חי

אנכי שולטת בלבי = 870 = עף = יסף
= לבלוב נשמתי = סוד שרש = סוד פנינים
= סוד פנימיים  

גאלי בלבי = 88 = הגיע = נגלה

השולט בלבו = 390 = השכינה

פעם = 750 = השולטת

השולטת בלבה = 789 = גופן
= פטרך = שפטת = פשט כל ספרי

שליטה בלב = 388 = חפש = צדק צדק
= אהב ממש

השליטה בלב = 393 = החפש
= יהיה המשיח