Tuesday, March 17, 2015

ב"ה

טוב ורע = הפרח

המילה עובר, במובן של עובר ברחם, כתובה בלי האות ו, כך: עֻבָּר. כשעושים גימטריות אנו לא מוסיפים אמות הקריאה ללא טעם.
בכל מקום בו כתבתי אות סופית, התכוונתי לערך של האות הסופית.

הדעת = 479 = טעת = עדתה
= המגשימים יהי אור ויהי אור = 1478 = 479
= המגשימים יהי תקון ויהי תקון = 3476 = 479

טוב = 17 = זהה = הזה = ההוא = עלץ זוג
= 1016 = 17 = עלץ הוה

רע = 270 = כל חברי = כל דורי
= הרנה אם ובת = 1269 = 270

טוב ורע = 293 = טוו עבר = אהיה עבר = היו עבר
= הפרח = זכרוני = היה הוה יהיה זכר = נוי ברכה
= ברכה היה הוה יהיה = אנכי האור = אנכי התקון
= 1292 = 293 = רואה כסא = אנכי עם ישראל
= אנכי אמך לפניך = אנכי ישראל לפניך

פרי = 290 = בפרח = אתם פרח
= 1289 = 290 = עומד לפני = אליהו הנביא לפני
= מועד לפני = עמי לפני

גני = 63 = נביא = בונה = אבני = הכל בו
= עלץ בני = 1062 = 63 = קרן בני
= קרן הבנה = עלץ הבנה

בגני = 65 = הלל = אדנ-י = אני כל בית ישראל
= 1064 = 65 = עולה אמך בתי = עולה אמי בתך
= עולם השמחה = עלום משיח

הפרח בגני = 358 = נחש = משיח = השמחה
= ילד בקרבי = יו"ד ה"א ו"ו ה"א בקרבי*
= יו"ד ה"א ו"ו ה"א שדי* = בלבי בקרבי

*המלמדים "מלויים" ללא טעם של האותיות ה"א ו-ו"ו  גורמים לשבושים בגימטריות המסתירים גלוי זה.
הזהרו! יש "רבנים" הלא רוצים כי אמת התורה והמשיח תצא לאור ומלמדים כל מיני סלופים הנשמעים נשגבים שמטילים ערפל על האמת. האמת היא פשוטה ואף גלויה למדי לישרי לב. יש "רבנים" הלא רוצים שנגלה כי כל ילד הוא: יו"ד ה"א ו"ו ה"א = מ"ד = ילד = בלבי. הרי אתם יודעים.

אתם הפרחים = 1904 = 905 = השם
= המתמידות = עולם הצדק = צדק אשתי

 אתם הפרחים בגני = 970 = עץ
= לב תוך לב = משלם*

*כתוב: מֻשְׁלָם – בלי האות ו

חוה = 19 = אחי = אחוד = גוי* = הוגה = עולם חדש
= 1018 = 19 = י + קבוץ = אור המשכילות
= תקון המשכילות = 2017 = 19 = לפניך אמך ציון
= עלץ הוה

* גוי: גם במובן של גו שלי