Monday, March 16, 2015

ב"ה

לפגוש את הנביא ישעיהו בדרך

ישעיהו = 401 = את

הנביא = 68 = כל חי

פוגש = 389 = פשט = שפט

לפגוש = 419 = אבותי= תבואי = לשפט

פוגש את = 790 = שפט את = שפט ישעיהו
= פשט את = פשט ישעיהו = יעין = יודע עצמך
= עצמך ידוע

פוגש את ישעיהו = 1191 = 192 = קצב = צאצאי

בדרך = 706 = המלאכים = עולם = עלום = ועצמך

פוגש את ישעיהו בדרך = 1897 = 898 = חצף
= עלום צאצאי = צאצאי בדרך

לפגוש את הנביא ישעיהו = 1289 = 290 = פרי

לפגוש את הנביא ישעיהו בדרך = 1995 = 996 = מלכותך

מוסר השכל: עלינו להבין כי כל אדם שאנו פוגשים עשוי להיות צאצא של נביא אדיר ועלינו להתיחס לכל אדם בהתאם. אפילו אם הוא אדם פשוט ואף חצוף, הוא עשוי להיות צאצא של בית דוד (כידוע, ישעהו הוא בן דוד של המלך חזקיהו) ולכן הוא עשוי להיות נסיך או היא עשויה להיות נסיכה. ואם נשפוט אותם לחומרה, אנו עשויים לשפוט מלך או נביא. אפילו אם הוא פושט לנו יד כי הוא עני, הוא עשוי להיות נסיך וזכויות אבותיו עומדות לו. עלינו להיות מודעים כי אבותיהם אוהבים אותם עד מאד ושומרים עליהם. זה נסתר מאתנו מי הם בני מלכים ונביאים כי ה' יתברך רוצה שנתיחס לכל אדם כבן מלך או כבן נביא גדול. כל אדם הוא פרי – פרי עץ החיים. ובסופו של דבר, כל מי ומי שאנו פוגשים בדור שלנו בדרך הם עצמנו.