Monday, June 15, 2015

ב"ה

משפט בישראל

ברוך ה', מתנהל עתה משפט בישראל - משפט אמתי, משפט כמו פעם - לא משפט של הבונים החופשיים - אלא, משפט בית שלמה המלך באשורו של אביו דוד המלך.
המשפטים הנראים לעין הם רק מסמלים את המשפט המתנהל במרום.

דין = 714 = עולם הבא = יודעים דוד

שפט = 389 = דוד שלמה = דוד עשה

שופט = 395 = פשוט = פשטו
= נשמה = נגלו שמי השמים
= 1394 = 395 = דוד ושלמה = דוד עושה

שלמה המלך = 950 = שמים = כל עולם צדק

דוד המלך = 589 = גופך
= היכל דוד מלכות דוד

בית דוד = 426 = תוכ = חוגגות
= אתה חוגג

בבית דוד = 428 = כתוב = כותב

בית שלמה = 787 = מזמן = ממקראות
= מקראות משפטים = 1786 = 787
= עשה בית = קדוש לב משה
= לב משה קדשו = לב משה שמי השמים לעד
= לב הספר שמי השמים לעד
= לב משה שמי השמים בארץ
= 2785 = 787
= לב הספר שמי השמים בארץ
= שבת פה = פה בן = פה ברך

בבית שלמה = 789 = מטמן = מלכים נגלו

היכל דוד = 79 = עט
= דוד הלל  = יד אדנ-י
= עדה = דעה

יד אדנ-י כותב = 507 = אשור
= ראשו = היכל דוד בבית דוד


היכל שלמה = 440 = מת = הלל שלמה
= תהלה = לבבות = ותלד = תלדו

משפט בית שלמה = 1216 = 217
= רזי = טוב וצדק = זהה צדוק
= הזהר = דבורה

שמחו ורננו = 666 = סום = סתרו
= כל התורה = כל יום = כל דורות

שמחו ורננו כל צדיקיו - הנה הוא בא. הנה העולם הבא!