Tuesday, June 23, 2015


ב"ה

ארץ

מהי? ולמי היא?
כדי לכבוש ולרשת ארץ, במובן התורני והאמתי, עלינו להבין מהי.

בכל מקום בו אות סופית כתובה, הכוונה היא לערך של האות הסופית.

ארץ = 1101 = 102 = בעל = בלע
= יצב = סובב לב = סוד לב
= עבד הויה = אתם יודעי = צדקו אתך
= אנחנו פה אתך = תקן עולם צדק
= 2100 = 102 = הוא נולד = הוא מוליד
= הוא יודע = הוא ידוע = הוא מול דוד
= דוד נגלה = אוהב נגלה

הארץ = 1106 = 107
= יוצא = צבא דוד
= דוד אב מוליד = אב אוהב נולד
= שלום לפני = לרשת לפניו
= אהרן צדוק = הוא הנולד
= נולד זהה = הוא המוליד
 = הוא מול חוה
= מוליד זהה = מוליד טוב
= יודע טוב = הזה ידוע
= ואני אוהב הויה
= כסא הויה
= אנכי הויה
= אני דוד והקדושים
= אני דוד וכל בית ישראל יחד
= אני דוד וכל בית ישראל חי אשר בשר
= 2105 = 107
= אני לב אוהב
= אני לב דוד

ב = 2 = 1001 = 2000
א + א = אתם = הרצון
= עלץ העתיק הקדוש
= קרן העתיק הקדוש
= שם יצא = יצא עולם צדק
= אני אוהב עולם צדק הקדושים

בארץ = 1103 = 104 = קד = דק
= לעד = צד"י = דוד נולד
= דוד מוליד = דוד מול דוד
= יודע דוד = דוד הוה עד
= זוג דוד עד = זוג דוד למד
= ידיד עבד* = כח עבד = יחוד עבד
= אתם ארץ = ארץ הרצון
= ארץ עלץ העתיק הקדוש
= 3101 = 104
= קרן העתיק הקדוש ארץ
= אני אוהב עולם צדק ארץ הקדושים

* עבד = 76 = בני דוד = אוהב הבנה
= כנסת ישראל אשר בשר
= 2074 = 76
= חסד אשר בשר = 1075 = 76
= כל הקדושים = הרצון עד
= לב ילד = ללב דוד
ללב אוהב = לב לבבי
= לב יו"ד ה"א ו"ו ה"א

לרשת = 930 = שלם = לשם

ולרשת = 930 = שלום = לאהרן
= אהרן יהודה = שם אלה

ירש = 510 = רי"ש = שיר
= מלכות דוד

ירש ארץ = 1611 = 612 = ברית
= שיר ארץ = ארץ ישר

לכבוש = 358 =משיח
= כסאך בעדן = 1357 = 358
= אפשר בעדן = אנכי שר בעדם
= ואני אוהבך בעדן = ואני אוהבך נכון

רק הכובשים עדן כובשים ארץ – כי אחד הם. את עדן לא כובשים במלחמות נגד עמים אחרים ולא בהקמת אימפריות עסקים ולא בפוליטיקה.
עדן כובשים בשליטה על יצרינו. הכובש את יצרו, הוא היורש ארץ.
רק עבדי הויה יורשים ארץ.

רק עבדי הויה = 412 = בית = בתי
= רק עובדי הקדושים = 1411 = 412
= שם יצא קדשו

מקדש = 444 = לב בתי
= בארץ שלי = 1443 = 444
= את גיל = גיל ישעיהו

המדקש = 449 = בארץ משה
= 1448 = את יובל = ישעיהו הגדול
= יובל ישעיהו = וגלית = את הגיל
= מח ישעיהו = את גדולה = אתה גדול

כדוד מלכנו לעד כתב כדי לחזק אותנו בדרכנו:  אל תתחר, ישראל. אל תתחר.