Wednesday, June 24, 2015


ב"ה

"הכל שפיט"

אמר אהרן ברק, נשיא בית משפט העליון (בדימוס) "הכל שפיט".
אני מקווה שהוא מודע לכמה הוא צדק והבין מה הוא אמר.

שפט = 389 = דוד שלמה
= שלמה אוהב = יד שלמה
= דוד נשיא דוד = דוד עשה
= שמו ידידיה = משה לבבי

שופט = 395 = דוד ושלמה = דוד ואנשי דוד
= נשמה = אוהב ועשה = יד עושה = דוד עושה

שפיט = 399 = גופי הכרעה
= פה דוד הכרעה = פה דוד כפר
= ממש חוה = צדקו צדקה

הכל = 55 = כלה = אליהו בא
= אליהו אב = אב אליהו
= בא אלהיו

הכל שפיט = 454 = תמיד = דנת
= תהלה דוד = אוהב לבבות
= אוהב מהנשמה