Tuesday, June 23, 2015

ב"ה

עבד

אחד המושגים הכי פחות מובנים בתורה הוא 'עבד'.  עלינו, היהודים, להבין נכונה מיהו עבד כדי לתקן את העולם ולהשכין שלום, שלוה, שמחה ודרור בעולם.

בכל מקום בו כתובה אות סופית בחלופים הבאים, שם הכונה היא לערך של האות הסופית.

כדי להבין מיהו עבד, אנחנו צריכים להבין מהו לב.

לב = 32 = ביהודה = אתם יהודה
= יהודה אתם = 1031 = 32 = יהודה הרצון =
= לך המלכות = השוכן
= והקדושים = העלץ הקדושים
= 2030 = 32 = הוא חוגג = חוגג בי
= הוא בעל שם טוב = ויהי אלץ
= חוגג העתיק הקדוש העתיקה הקדושה

עבד = 76 = בעד = בני דוד = אוהב הבנה
= כנסת ישראל אשר בשר
= 2074 = 76
= חסד אשר בשר = 1075 = 76
= כל הקדושים = הרצון עד
= לב ילד = ללב דוד = לב דוד יהודה
= יהודה לב אוהב = ללב אוהב = לב לבבי
= לב יו"ד ה"א ו"ו ה"א

עבד עולם = 782 = לכל בן = שבת ועד
= ברך לכל = כסא מלאכים  

הכובש את יצרו, הוא בעל לבו. הוא עבד במובן התורני. הוא משרת את הבריאה בקדושה ובאהבה מתוך רצונו החופשי ביותר.