Monday, June 22, 2015

ב"ה

שופט = דוד ושלמה

לפי הכתוב במאמר:

http://www.news1.co.il/Archive/001-D-365816-00.html

 אני רואה את האפשרות והסכנה לנצל את המשפט העברי לרעה - ככלי לצמצם את זכויות האדם וכמפלט מהטוב שבדמוקרטיה, לא ככלי המגדיל את קדושת האדם.
אם יעשו כן, הארץ תקיא אותם ביתר שאת.
אני רואה כי ל"שופטים" של המדינה אין שמץ של מושג מהו משפט. הם רואים אותו כקרב אינטלקטואלי ומשחקי כח. הם לא רואים את פנימיות המשפט כלל וכלל. אין להם מושג מה הם עושים לנשמותיהם כשהם מעוותים דין. הם רק רואים את השטח - לא את העומק.
יבוא יום ויבינו שבכל משפט ומשפט הם שפטו את נשמותיהם הם ובכל אות ואות שכתבו ב"פרוטוקולים" ובהחלטות, הם חתמו את גורלם.

דוד = 14 = יד = החתם
= 1013 = 14 = חתם בבשרך
= 2012 = 14 = צאצאים הטמונים בגופי
= אוהב

שלמה = 375 = למשה = עשה
= מלה מכל דור = מה שיהיה
= אנשי דוד = דוד נשיא

שלמה המלך = 950 = שמים
= כל שם

שפט = 389 = דוד שלמה = דוד עשה
= שלמה החתם = 1388 = 389
= שלמה חתם בבשרך = 2387 = 389

שופט = 395 = דוד ושלמה = נשמה
= שמי השמים נגלו = 1394 = 395
= שמי השמים מלה דוד

משפט = 429 = דוד שלמה אבותיכם
= 1428 = 429 = דוד שלמה כתר אבותי

דין = 714 = עולם הבא = יודעים דוד
= יד מלכים = צאצאים הטמונים בגופי נולדים
= 1713 = 714

וה"שופטים" של המדינה משחקים משחקי כח ומשחקי גורל בקלות ראש, בלי להבין כלל וכלל מה הם עושים לעצמם.