Wednesday, June 10, 2015

הזכות להחרים הוא אבסולוטי ואבן היסוד של החירות

המתנגדים לזכות *האבסולוטית* לקנות או להחרים מתוך אידיאולוגיה כדי להביע תמיכה או התנגדות ולחזק או להחליש מבקשים עבדות אבסולוטית.
ההצבעה היחידה השווה משהו היא בשוק ולא בקלפי. הבחירות הן סתם קירקס. הכל תפור מראש.
אנו מצביעים באמת כל פעם אנו קונים או לא קונים. אלה הקולות שבעלי ההון ופוליטיקאים סופרים ומגיבים להם.
כל מתנגד לזכות האבסולוטית להביע דעה בשוק הוא פשיסט גרידא. בהתחלה הם מדברים אל חרם נגד ישראל. מחר הם יבטלו גם את זכותכם להחרים כדי להביע דעה או אף להתגונן נגד רמיסת זכויות האדם וחירותו בסיסיות. ואז מה תעשו? תלכו לקלפי?
לא הייתי מופתעת ללמוד שהממשלה המציאה את החרם כדי לדרבן את הציבור לוותר על הזכות להחרים כדי להכניע אותנו כליל.
אל תהיו תמימים וטיפשים - לעולם אל תוותרו על הזכות להחרים להביע דעה וליחס לכל אחד אותה הזכות!