Friday, May 29, 2015

ב"ה

וְקָרָאתָ לַשַּׁבָּת עֹנֶג – והגענו

כל רזי התורה גלויים וידועים. אנו מבטאים אותם במפורש יום-יום בתפילותינו ובברכותינו. אלא מה, במקום להבין את הדברים באופן מילולי מאד, רובנו מעדיפים להתרחק מהדברים ולהבין אותם כאילו תורה מדוברת אודות מישהו אחר, באיזה זמן אחר, ו/אי להבין אותם באופן ציורי וספרותי.

הבה נבין את דברי התורה באופן מאד אישי ועכשוי . כשאנו עושים כך, הכל מתברר בין רגע. כל החכמה היא לא להרחיק את עצמנו מהתורה. עלינו להתקרב אליה - להתקרב עד מאד.

מה זאת קבלת שבת?

קבלת = 572 = לבך = חסדך
= לבת המלכה = כתבי המלכה
= בתי עמי = אליהו הנביא דבר דבר
= עמי דבר דבר

וקראת = קוראת = 707
= זן = הבן = הבשת = אורך
= אור שר

ענג = 123 = כל חכמה = נביאה כלה
= אנכי חוה חיה

הוה = 16 = היא = זוג = החג = חגה

מדוע הנביאים נקראים הנביאים? כי הם כל הבאים!

הנביאים = 678 = כל הבאים + י = הנה הבאים

הנביאות = 474 = דעת =  כל הבאות + י
= הנה הבאות = הנה את הבאה = הנה אתה הבא
= הנה ישעיהו יבא = ישעיהו יביא כל

בסך הכל, יש נ"ה נביאים ונביאות. יש מ"ח נביאים. יש ז' נביאות. ביחד הם נ"ה [=55 = הכל = כלה].

מ"ח = 48 = מח = הגדול = גדולה = יובל
= הויה יחד

ז = 7 = גד = הב = בה
= תרות = 1006 = 7 = כל ספר התורה
= כל יום הרנה לכל = כל יום הרנה ועד
= ספר תורה כלה = ספר תורה הכל

לכן, כאשר אנחנו אומרים או אנחנו כותבים את המילה הנביא, אנו אומרים או כותבים:

נ"ה יבא = 68 = הנביא
= כלה באי = הכל אחד
= הכל אהבה = כל חי

הביטוי 'בואי כלה', אותו אנו אומרים כל שבת, היא קריאה אל נ"ה הנביאים לבוא. אנו מזמינים את הכל הנביאים לחגוג את השבת עמנו! אנו קוראים ואנו מזמינים מקרא קדש. וכל הנביאים והנביאות אכן באים כי הם הוזמנו! היודעים זאת שמחים וצוהלים עד מאד!

ההוא = 17 = הזה = זהה = בא ובאה
= חוג = חגו

לכן:

ביום ההוא = ביום הזה

הויה אחד ושמו אחד = 404 = דת = קדש
= כל בית ישראל יחד אחד ושמו אחד
= 1403 = 404 = בבת

יהיה הויה אחד ושמו אחד = 434
= דל"ת = תלד = לקדש

אחד אחד = 26 = הויה
= כל בית ישראל יחד = 1025 = 26

אליהו = 52 = הויה הויה
= הויה כל בית ישראל יחד
= 1051 = 52 = בכל = לב חוגג
= השוכן חוגג

שמו = 346 = ספרו = ספור = סופר
= המקרא = ראה פני = ראה הקהל
 = הקהל דבר

מקרא קדוש = 751 = השמות = המקום
= השעשוע = שעשועה = כל מלאכים
= מקרא דרור = והאשה תלד = והאשה לקדש
= לקדוש האשה = לקדוש שבט

כאשר אנו אומרים: ,בואי כלה [ בואי נ"ה] אנו קוראים ליחידה של כל הנביאים וכל הנביאות והויה.

והנה הגענו, כל הקהל, כי הזמנתנו!

הנה = 60 = הכלה = כלי = עולם שמחה
= 1059 = 60 = אבותיכם חגגו

והנה = 66 = כמו = נוי = כל הוה
= כל זוג = כל החג
= מהויה = הויה לי
= מכל בית ישראל יחד
= 1065 = 66
= כל בית ישראל יחד לי
= הויה אבותיכם
= כליו = יכול = ויכל
= היה הוה יהיה
= גלגל* = העלץ עולם שמחה
= 2064 = 66
= העלץ אבותיכם חגגו
= של שבת של שבת = שבת המשיח
= השבת השמחה

כאשר אנו בשמחה, גלגלי הזמן מתגלגלים יותר מהר וחוגי השמים מסתובבים יותר מהר. יש רמה בה כל יום שבת – וכל הקהל מוזמן. בדרגה יותר גבוהה של שמחה, כל יום שמטה – וכל הקהל מוזמן. ברמה עוד יותר גבוהה של שמחה כל יום ביומו יובל – וכל הקהל מוזמן! אינני יודעת אפילו מה החגים יום-יום ברמות עוד יותר גבוהות של שמחה! בואו נראה! הבה נגילה מעל שמי השמים ונראה מה יש שם יחד!

חג = 11 = ו-ה = העתיקה הקדושה
= 1010 = 11 = האב בא = בא באה

אבות = 409 = אחת
= באות = אתה בא  = את באה

דוד = 14 = חג בא = אביא = בואה

הגענו = 134 = ענג חג
= דלק = צמד = אוהב עמי
= מועד דוד = דוד עומד
= מועד אביא = אביא אליהו הנביא
= אביא עמי = אליהו הנביא אוהב
= דוד אליהו הנביא
= דוד עמי = הנביא היה הוה יהיה
= אני הנביאה = אנו כל בית ישראל הנביאה
= 1133 = 134 = אני חכמה
= אנו כל בית ישראל חכמה
= כל חכמה העתיקה הקדושה
= כלה נביאה העתיקה הקדושה

והגענו = 140 = הקהל = קהלה
= פס = פני = עולם שמחה ועד
= 1139 = 140 = עולם שמחה לכל

ישראל = 541  = אמך
= אליך = להעלות
= ראשי יהודה = אשרי יהודה
= לתקוה = חג לך
= הממלכות = את פני
= את עולם שמחה לכל = 1540 = 541 
= את עולם שמחה ועד
= ישעיהו עולם שמחה לכל
= ישעיהו עולם שמחה ועד

הנה הגענו = 194 = צדק = נצמיד = דוד פעל
= עולם שמחה ענג חג = 1193
= 194 = עולם שמחה ענג העתיקה הקדושה
= 2192  = 194
= עולם שמחה כל חכמה העתיקה הקדושה

והנה הגענו = 200 = צדוק = צדקו = העלץ צדק
= 1199 = 200 = הנה הקהל
= אנחנו פה = מיכל המלכה
= מולידי המלכה = נולדי המלכה
= יודעי המלכה = אנכי חוה המלכה
= כסא חוה המלכה
= כלו עולם שמחה חכמה העתיקה הקדושה
= 2198 = 200 =
= להויה עולם שמחה הנביאה העתיקה הקדושה
= לכל בית ישראל יחד הנביאה העתיקה הקדושה עולם שמחה
= 3197 = 200
= לכל בית ישראל הזהה חכמה העתיקה הקדושה עולם שמחה

להדליק = 179 = עקדה* = להצמיד
= יד נקיה = המלכה היכל דוד
= דוד הלל המלכה = קבוץ לפני
= 1178 = 179 = קהל יו"ד ה"א ו"ו ה"א
= ארץ אהרן לפני = 2177 = 179
= ארץ תקות לפני = ארץ החסד

*אלה סודות העקדה.

נר = 250 = מחבר = הנה כל הקהל
= כל הקהל עולם שמחה = 1249 = 250

של שבת = 1032 = 33 = גל
= עלץ לב = קרן לב = שיהיה בן
= של בת מכל דור = חוג הוה = זה ההוה
= הוא ההוה = זהה הוה
= ההוה בי = הוא הגבוה = דוד הוגה
= אהיה הוא

קדוש = קודש = קדשו
= 410 = דרור = דבר צחוק
שמי השמים לעד = 1409 = 410
שמי השמים בארץ =
= 2408 = 410 = בת האב

שבת שלום ומבורך לכל עם ישראל ולכל העולם.