Wednesday, May 20, 2015

ב"ה

חג הקציר

א = 1 = 1000 = עלץ = קרן = כפתור ופרח
= על שם = שם המלכה = שם מיכל
= המלכה עולם צדק = המלכה עולם האהבה העליונה
= המלכה העליונה עולם חי = העתיק הקדוש
= המלכה העליונה עולם העתיק הקדוש והעתיקה הקדושה
= 2998 = 1000 = 1 

צדק = 194 = יפקד = פקדי = דוד פעל
= האהבה העליונה
= העליונה העתיק הקדוש והעתיקה הקדושה
= 2192 = 194 = ארץ הפז =1193 = 194

חג = 11 = ו-ה = 1010 = השופטים = הפשוטים
= הקדושה העתיקה = אב האב = קבוץ הרצון
= 2009 = 11 = אהרן ארץ הרצון = 3008 = 11
= תקות ארץ הרצון

קציר = 400 = ת = הנשמה = משה נ"ה*
= משה כלה = כל ספרי = השופט
= הפשוט = גלוי כל שמי שמים
= 1399 = 400

*דהיינו, נ"ה הנביאים.
נ"ה = כלה
כל הנביאים יחד הם הכלה.

הקציר = 405 = גלוי כל שמי השמים
= 1404 = 405 = את כל בית ישראל
= ישעיהו כל בית ישראל

חג הקציר = 416 = שומע = עלי אשה
= הקציר הפשוטים  1415 = 416
= הקציר העתיקה הקדושה
= את י-ה = ישעיהו באהבה
= וישעיהו חותם
= אבישג המלכה = אבישג מיכל
= בת דוד

בברכות חג הקציר מלא צהלה וקדושה לכל עם ישראל! זאת הגאלה! כן, אחי היקרים מכל. זה הזמן.