Tuesday, May 5, 2015

ב"ה

עולם שכלו שבת ביובל


עולם = 706 = המלאכים = עלץ המלכים
= 1705 = 705 = קרן המלכים
= על שם המלכים = המלכה שם המלכים
= המלכה עולם צדק המלכים
= בדרך = צחוק בך = צדיק בך = בשר צדיק
= בשר צוחק = אני נולד מתפלה

ביובל = 50 = מי = כל = בלב זוג
= הוה בלב = לב חי = אוהבי הויה
= אוהבי כל בית ישראל יחד
= 1049 = 50
אלף בית גמל דלת הא וו זין חית טית יוד +
כף למד מם נון סמך עין פא צדי +
קוף ריש שין שין תו = 11,039 = 50

שכלו = 356 = משוי = כל שמי השמים
= 1355 = 356

שבת = 702 = בן = ברך = בת מכל דור
= התפתחות בת = אני נולד מתקוה

על המבקש עולם שכלו שבת ביובל להתגלם ולהתגשם לשמור מצוות שנות השמטה כדת וכדין ולהשליך את שקר ה"פרוזבול".