Sunday, May 10, 2015

ב"ה

מעשה בראשית
המחשבה היחידה
בית המקדש השלישי הנצחי


מלכות = 496 = צות = צאתה = צרור
= עת הויה = כל האמת = הולדה האמת
= יהי אור ויהי אור כל בית ישראל יחד
= 1495 = 496
= יהי תקון ויהי תקון כל בית ישראל
= 3493 = 496
= יהי תקון ויהי תקון כל בתי הממלכות יחד
= יהי אור ויהי אור כל בתי הממלכות יחד
= וינפש כל = ממש כל היה הוה יהיה
= כל לב שמח היה הוה יהיה
= היה הוה יהיה כל ישע

המלכות = 501 = אך = אשר = ראש
= הצות = יצאת = צאתי = הצרור

אשרי = 511  = ראשי = תקוה
= יצאתי = אשר אם ובת
= 1510 = 511 = ראש אם ובת
= שרה העלץ = שרה הקרן
= שיר עלץ = כפתור ופרח מלכות דוד
= עולם לי חי עולמים

יחוד = 28 = חיי = כח = דוד דוד
= ידיד = דוד אוהב = אוהב דוד
= אוהב אהוב = אהוב אוהב

מלכויות = 512 = בשרי = בשיר
= אתם שיר = 1511 = 512
= במלכות דוד = אתם מלכות דוד

המלכויות = 517 = טובך = הוא שרה
= שרה בי = זהה שר = נולדתי זהה
= טוב נולדתי = בית המקדש השלישי
= 1516 = 517 = אשר זוג = היא אשר
= בית המקדש השלישי = אסף כל אדם

יחוד מלכויות = 540 = שמר

יחוד המלכויות = 545 = רשמה = שמרה

ישראל = 541 = אמך = אליך = הממלכות
= המצות = שרה לאה = שרה אלה
= ראשי יהודה = תקוה יהודה
= הויה ראשי כל בית ישראל
= 1540 = 541
= הקדושים ראשי כל בתי הממלכות
= 2539 = 541
= הויה ראשי כל בתי הממלכות
= הויה תקוה כל בתי הממלכות

יחוד הממלכות = 569 = יחוד ישראל
= יחוד ראשי יהודה = כח תקוה יהודה
= יחוד אליך = כח אליך = חיי המצות

יחוד כל הממלכות = 619 = יחוד כל ישראל
= קבוץ האדם = 1618 = 619 = אם חי
= קבוץ דרות = קבוץ רבבות = קבוץ עמך
= התרבות אדם  = דוד אדם = אוהב אדם
= אדם אהוב = גוים

יחוד כל ממלכותי = 624 = אוהבים
= הגוים = חוה אדם = אחוד אדם
= אדם עולם חדש = אחוד יחוד ישראל ויהודה
= חוה יחוד ישראל ויהודה = אחוד יחוד לאה אמך
= אחוד יחוד אלה אמך
= 1623 = אם כאב = אדם ישב עולם
= אם כל בית ישראל עולם חדש
= 2622 = 624
= חוה ישעיהו צוחק  = אחוד צחוק ישעיהו

כל ממלכותי היחוד = 629 = יום אחד
= אחוד האדם = אחוד דרות
= אחוד עמך = התורה אחד
= התורה אהבה = שושי אהבה
= ושיש אבי = גויים = ליחד יהודה וישראל
= אליהו יהודה וישראל
= כל בית ישראל יחד הויה יהודה וישראל
= כל בתי הממלכות יחד הויה יהודה וישראל
= 1628 = 629 = אם יחוד

אליהו = 52 = הויה הויה = בכל
= כלב = לב חוגג = יהודה כתר ישעיהו
= ליחד = יחד יהודה
= 1051 = 52 = לבו דוד = לבו אוהב
= לאהב דוד = לאהב צאצאי הטמונים בגופי
= לאגד צאצאי הטמונים בגופי
= שמים בגופי = את כולם

יחוד ישראל ויהודה = 605 = אדם
= אם כל בית ישראל = אם כל בתי הממלכות
= 1604 = 605

יחוד כל הממלכות באהבה ובשמחה = 995
= מהשמים

היחוד כל הממלכות באהבה ובשמחה = 1000
= א = 1 =קץ = עלץ = תם = קרן = כפתור ופרח
= המלכה שם = שם המלכה

האדם חי = 628 = חכם = חיים
= האדם בהוה = חי דרות = דרות בחוה
= אתה צחוק חי = אתה צדיק חי

החיים = 633 = גלם = לב אם
= זוכרת = כתר אהבה = כתר אחד
= כתר אבי

רחל = 238 = לפענח = ויהי אור
= ויהי תקון = 1237 = 238 =
= לאה אשתך = אלה שם שמי שמים
= 2236 = 238 = לאה שם שמי שמים

מחשבה ראשונה = 917 = שם טוב
= שם זהה = עתך זהה של

בעל שם = 1002 = 3 = אב

בעל שם טוב =1019 = 20 = היה
= חוגג = בעל מחשבה ראשונה
= ארץ מחשבה ראשונה = 2018
= 20 = תקן שם מחשבה ראשונה
= 3017 = 20 = שם שקף מחשבה ראשונה

ש = 300 = מכל דור = כפר = יצר
= מסר = בצבור = בני רחל

ק = 100 = המלכה = מלכי = נולדי
מולידי = דוד מולי = יודעי = אנכי חוה
= כסא חוה = אנכי אחי = כסא אחי
= אנכי אחוד = כסא אחוד

ף = 800 = שרש = פעמים =
= אם ובת פננים = 1799 = 800
= פנימיים = נשמתי = כתר פעל
= מדמיון = דמיון אבותיכם
= עצם משפטים

כונה = 81 = אנכי = כסא
= הויה הכל = הויה כלה
= כל בית ישראל יחד כלה
= 1080 = 81 = כל בתי הממלכות יחד כלה
= הקדושים כלה = הקדושים ההולדה
= הויה ההולדה

הכונה = 86 = כולל = כלול
= אפה = פאה = אנכי בבשרך
= 1085 = 86
= הנה הויה = הנה הקדושים
= הנה כל בית ישראל יחד
= עולם שמחה כל בתי הממלכות יחד
= 2084 = 86

ראשונה  = 562 = בניך = אליהו שיר
= אליהו מלכות דוד = אני המלכות
= אנו כל בית ישראל המלכות
= 1561 = 562 = אני אשר
= אנו ראש כל בתי הממלכות

הכונה הראשונה = 653 = גנם
= עלץ בנם = אם אליהו

המחשבה הראשונה והכונה הראשונה = 1586
= 587 = העלץ אפשר = אנכי האשר
= תקוה מלאה = כל אצילות

יחיד = 32 = לב  = דוד חי = דוד בהוה
= השוכן = 1031 = 32
= כהן שמי השמים = 2030 = 32
= כל העם שמי השמים
= כל שמי השמים לפניך בבשרך
= 3029 = 32

יחידה = 37 = לבה = הלב = גדל = דגל
= חוה בהוה = עולם חדש בהוה
= 1036 = 37 = לשון = ליצר עולם
= שלום על = שלום המלכה
= שלום מלכי = אנכי שלום חוה
= אנכי אחוד שלום = אנכי הוגה שלום
= אנכי שלום אחי

המחשבה היחידה  = 402 = בת = גלגול של
= שיהיה חסד = של כנסת ישראל = 1401 = 402
= את עלץ = עלץ ישעיהו

חושב = 316 = אבישג

חושב את המחשבה היחידה = 1119
= 120 = אליהו הנביא = עמי = עומד = מועד

הכונה היחידה היא המחשבה היחידה = 546
= שומר = שמור = אשמרה
= ישראל בבשרך
= 1545 =546 = הממלכות בבשרך
= ממלכותי 

בראשית = 913 = שם אחד = שם אהבה
= עתק של אבי
= אשרי המחשבה היחידה
= תקוה המחשבה היחידה
= אהבה בלב כרצונך
= בלב אבי כרצונך = סוף בלב אחד

בית = 412 = בתי = בקדשו
= אתם קדשו = קדוש הרצון
= 1411 = 412 = את השופטים
= אם ובת המחשבה היחידה

מקדש = 444 = לב בתי
= תלדי = ילדת = קדשו בלב
= השוכן בית = 1443 =
= 444 = את לב הפשוטים
= לב ישעיהו הפשוטים
= לב ישעיהו השופטים
= השוכן את הפשוטים
= 2442 = 444

בית המקדש = 861 = אסף =
= לאלף =אלף יהודה = בתי המקדש
= הנה הנשמות = עולם שמחה הנשמות
=1860 = 861 = שרש הנאה = אני נשמתי
= אנו כל בית ישראל נשמתי
= הכל שבת לעד = הכל שבת בארץ
= בן ממלכה כל צאצאי טמונים בגופי

השלישי = 655 = כל אדם

בית מקדשי = 866 = סוף = ונתתי
= ברצונך

בית המקדש הנצחי = 1024 = 25

בית מקדשי הנצחי = 1029 = ל
= יהיה = יהודה

ישראל = 541 = אשרי בית מקדשי הנצחי
= 1540 = תקוה בית מקדשי הנצחי*
= אשמר

*ראו נא גם את החלופים לשם ישראל למעלה.

יהי אור = 232 = תקון בית המקדש הנצחי
= 2230 = 232

כל תקון בית המקדש השלישי
= 2772 = 774 = עדן = בת שבע = למדן
= נולדים עד  = מלכים עד
= כל אור בית המקדש השלישי
= 1773 = 774

כל כלי בית המקדש השלישי = 1626
= 627 = אם הויה = הויה אם
= כל בית ישראל יחד אם
= אם בתי כל הממלכות יחד
= יחד אדם
= דוד כל ישראל יחד
= דוד יחד כל הממלכות
= אוהב יחד כל הממלכות
= אוהב כל הממלכות יחד

כל כלי בית המקדש הנצחי = 1134
= 135 = קהל

קהלת = 535 = הלך = לשרה = שרה יהודה
= הנשמה כל כלי בית המקדש הנצחי
= כל ספרי כל כלי בית המקדש הנצחי
= 1534 = אשר בלב = השבע נצחי
= אוהבי תקוה = ידי תקוה
= ידי הנשמה המלכה השופטים

הנה בית המקדש השלישי הנצחי הורד אלינו שלם ובנוי כדבר הקדוש ברוך הוא. כל כליו מוכנים גם הם. הוא נראה בדיוק כמו הבתים הקודמים. נכון? רק קצת יותר ברור. עלינו לשמור עליו מכל משמר. כל הדרוש מאתנו הוא: התאחדות עם המחשבה הראשונה והיחידה – אחדות בית ישראל באהבה ובשמחה ואהבת הגויים וכל הבריות. לא יבוא עוד מסר או עוד מוסר. הדרוש מאתנו לא השתנה ולא ישתנה.

חתום בשם השלום.