Sunday, May 10, 2015

ב"ה

המלכות

עלינו, בע"ה, לעין עמוק עמוק אל תוך שמות אמהות ישראל כי הן אמהות הממלכות.
המפתח למלכות השמים הוא בידיהן של המלכות.

ישראל = 541 =אמך = הממלכות = שרה לאה

שימו נא לב: בשמות שרה ורבקה יש האותיות ה+ר = הר

ש = 300 = כפר = כעיר = יצר = מסר
= מכל דור = בצבור = בני רחל
= רחל אם ובת אליהו = 1299 = 300
= צו מיכל לעד = צו המלכה לעד

ר = 200 = צדוק = צדקו
= הנני פה = מיכל המלכה
= על המלכה = המלכה מלכי
= אנכי חוה המלכה
= צו לעד

ה = 5 = אד = גב = בבשרך
= 1004 = 5 = גם את
= את משה רבנו = ישעיהו משה רבנו
= ישעיהו שליה רחמי
= שמות רבנו = מקום רבנו = מקום רחמי
= שעשוע רחמי = שעשוע רבנו

רבקה = 307 = קרבה = קברה
= ארץ +הר = 1306 = 307
= עלץ אשה = קרן אשה
= עלץ שמי השמים = 2305 = 307
= בני רחל בה = תורת בני רחל
= כל ספר התורה בני רחל
= אור המלכה = אור מיכל
= תקון מלכי = אשתך עלץ לעד

ב = 2 = א + א = 1001 = 2000
= אתם = הרצון = כל ספר תורה
= את הרה כל ספר
= ישעיהו חבר כל ספר
= ישעיהו צנע כל ספר

ר"ב = 202 = בר = אשתך
= 1201 = 202
= ארא = אתקן = את נשמתי
= ישעיהו נשמתי = שרש ישעיהו

ק = 100 = מיכל = המלכה = מלכי
= נולדי = מולידי = יודעי = על = לע
= דוד מולי

ק"ה = 105 = יפיה = עלה
= הלע = עלץ לעד =  מלכה בבשרך
= 1104 = 105 = כסא חוה בבשרך
= נולד באהבה = כל ולד באהבה
= כל גואל באהבה = מוליד באהבה
= יודע באהבה = כל משפטים באהבה
= כל חי שלום המלכה
= כל חי שם אלה המלכה
= כל חי שם לאה המלכה
= כל חי עתק של אלה המלכה
= כל חי מלך של אלה המלכה

עקדה = 179 = חוה מולי עד
= אחי מולי עד = אחוד מולי עד
= מיכל היכל דוד = המלכה הלל דוד
= אדנ-י דוד המלכה*

*כן. כן. דוד גם המלכה.
[דוד המלכה = 114 = מיכל דוד = יקד = דיק = על יד = מיסד = כל נבואה].
סוד זה גדול עד מאד ולכן הוא נסתר בספור עד כדי כך סתום בתורה.

העקדה = 184 = פקד = אדנ-י חוה המלכה
= היכל אחוד מלכי = היכל חוה המלכה
= עוד לעד = אנחנו אבינו

תורה = 611 = את עצמי = חבר את
= אתחבר = צנע את = ישעיהו חבר
= ישעיהו צנע

ישעיהו = 401 = את
= משה נדב = כלו משה = כלו הספר
= הויה משה יהודה = הויה שלמה
= הויה למשה = כל בית ישראל יחד למשה
= 1400 = 401 = כל בתי הממלכות יחד שלמה

שימו נא לב, אחי היקרים מכל: בכל שמות הנשים של ישראל [= ראשי יהודה] יש האות ל [ ל =יהודה].

ל = יהיה = כי = יהודה
= הויה כל בית ישראל = 1029
= 30 = הויה כל בתי הממלכות

לאה = 36 = אלה = ויהודה
= העלץ יהודה = יהודה הקרן
= 1035 = 36

רחל = 238 = רגלה = לבראה
= תקן לבה = 1237 = 238
= שקף לבה = תקן לשון
= 2236 = 238
= לברא בבשרך = תקן לב בבשרך
= שקף לב בבשרך = לפענח
= לאה אשתך = אלה אשתך
= אלה שם שמי שמים
= שלום שמי שמים = שמי שמים לאהרן
= שמי שמים אהרן יהודה

שמים = 950 = ספר האדם
= ספר עמך =  ספר דרות
= מרים המלכה = מיכל מרים

בלהה = 42 = לבי = לבדו
= היחידה = יהודה בי
= יהודה בטא = עלץ בטל
= 1041 = 42
= הוא יהודה = חוה חיה
= אבותיכם הרצון = 2040 = 42
= אתם כתר אבותי = אתם כתר אחדות

זלפה = 122 = בצל
= פחד יהודה = יהודה אבינו החי
= גופי החי = לשון פה
= פה שלום המלכה = 1121  = 122
= אליהו הנביא הרצון = אתם אליהו הנביא

בצלאל = 153 = אל זלפה = נס גדול
= גיל כל ימי = כל עולם שמחה גדול
= 1152 = 153
= כל עולם שמחה עלץ לבי = 2151 = 153
= כל עולם שמחה קרן בלהה
= מלכה נבאה = מכל נביא
= מכל בונה 

לאה רחל זלפה = 396 = הישועה
= פה האשה = פי שמי השמים
= 1395 = 396 = היכל שלמה השמים
= אדנ-י עשה השמים

לאה רחל בלהה = 316 = אבישג
= לבי לאה רחם = לפענח לבי אלה

אבישג לבי = 358 = נחש = משיח
= השמחה = אבישג בלהה = אבישג היחידה

בלהה זלפה = 164 = לבי לשון פה
= 1163 = 164 = פה שלום על לבי
= פה המלכה שלום לבי = המלכה נבואה

לאה רחל בלהה זלפה  = 438
= לחת = כחתי = יחוד קדשו
= אהבת יהודה = אגדת יהודה

אביגיל = 56 = כלו = נאה = נדב
= לחת הברית = 1055 = 56

יום אחד = 629 = גויים = כתר גו
= התורה אהבה = תורה בהוה
= את הרה בהוה = ישעיהו צנע בהוה
= ישעיהו צנוע בי
= ישעיהו מוליד עמי בהוה
= ישעיהו מוליד אליהו הנביא בהוה
= את עצמי בהוה

לוחות הברית = 1067 = 68 = כל חי
= לאה רחל בלהה זלפה תורה בהוה
= לאה רחל בלהה זלפה יום אחד
= כל בהוה = אליהו הוה =  זוג אליהו

אחינועם = 739 = אחוד כל עם
= גוי כל עם = כל עם חוה
= כל אחי כל כתר = אבינו כל כתר
= דינה כל כתר

ירושלים = 1156 = 157
= כל הארץ = תקן כל המתמידות
= 2155  = 157 = נקבה

בת שבע = 774 = עדן
= מלכים עד = נולדים עד
= מולידים עד