Monday, May 4, 2015

ב"ה

המלכות האצילות

מדוע מתיחסים לעדה האתיופית בזילות מיוחדת?

אם נסתכל עמוק, עמוק אל תוך כל כיבוש של כל עם; נראה כי כבשו אותם דווקא כי לא התנהגו באופן אצילי. אם אדם לא מכבד את עצמו כמלך, הוא מקבל יחס של עבד עד שהוא יגלה בתוכו כי הוא מלך בן מלכים.

לפעמים מנסים עם לראות אם אותו עם יתנהגו כמלכים גם בתנאים קשים. כי אם אדם אצילי, הוא ימשיך להציג כבוד עצמי ושל הזולת גם בתנאים קשים.

יוצאי אתיופיה טוענים כי הם צאצאי המלך שלמה ומלכת שבא. פשוט, מנסים אצילות אמתית גם מכבדת את המלכות של הזולת ולא רואה בכך שום סתירה או תחרות ובדאי לא איום. מלכות היא הידיעה כי אתה מלך בן מלך. אצילות היא היכולת להקים ברית מלכויות.

למעשה, אנשים שואלים: למה ומדוע אנו חייבים לעבור עולם של נסיונות וקשיים? למה אני חייב להתמודד עם כל מיני מצבים הזויים? התשובה היא: אנו בנסיון לראות עם אנו מוכנים לקבל את עול מלכות השמים על כתפיינו, דהיינו להודות כי אנו, כל אחד מאתנו, מלך מלכי המלכים - הקדוש ברוך הוא האחד והיחיד. ידיעה זאת היא המלכות. הידיעה כי זה גם נכון לגבי כל אחד אחר והרצון להקים ברית אחדות המלכויות - זאת האצילות.