Friday, May 22, 2015

ב"ה

הפיכת כאב לחגיגה

סוד הפיכת כאב לחגיגה הוא לדעת כי פירוש המילה כאב הוא: כמו אב.

כ = 20 = היה = חוגג
= בעל שם טוב = 1019 = 20
= בעל שם זהה

אב = 3 = בא = את אם
= 1002 = 3 = ישעיהו אם

כמו = 66 = מהויה = הויה לי = ולד הויה
= מכל בית ישראל יחד
= 1065 = 66 = נולד בית ישראל יחד
= כל ולד בתי אמך אתכם
= 2064 = 66 = כל ולד בתך אמי אתכם
= כל ולד בית ישראל כתר ישעיהו
= היה הוה יהיה = כל זוג
= כל בית ישראל יחד כתר אבותי

כאב = 23 = החי = חיה = אב חוגג
= אברהם ויצחק = 1022 = 23
= חוה כל בית ישראל
= מלאך המות = לישראל אמתי
= להיות ישראל יהודה

ישראל = 541 = אמך = להעלות
= את פני = פני ישעיהו
= את הקהל = הקהל ישעיהו
= אמת המלכה = אמת מולידי
= אמת נולדי

חכמה = 73 = גמל = עג
= לישראל כל אמתי = לאמך כל אמתי
= לישראל אשר = המלכות ישראל יהודה
= 1072 = 73 = הנביאה

כואב = 29 = חגיגה = הויה אב
הויה בא = אב כל בית ישראל יחד
= כאב העלץ

כמו אב = 69 = אבינו = כלו אהבה
= דינה = יד כלה = בבינה
= עלץ הנביא = קרן הנביא
= 1068 = 69 = עלץ כל חי
= אב היה הוה יהיה
= בא היה הוה יהיה
= את אם היה הוה יהיה
= ולד הויה אב

כמו האב = 74 = עד = למד =מלבב
= גאל לי = גאל אבותיכם
= 1073 = 74 = העתיק הקדוש כחמה
= ולד הויה האב

כמו אם = 667 = הבנים = בנה האדם
= אנו האדם = בנה כל ימיך

כמו האם = 672 = חסדם = מלבם
= קשר כנסת ישראל =
= 1671 = אתם עם = לב היהודים
= אסתר העתיקה הקדושה
= חג יולד את עצמי
= אני את עצמי
= אני תורה = אני את עצמי
= אנו כל בית ישראל תורה
= אנו כל בית ישראל דור ישעיהו

ענג = 123 = על כאב = כאב נולדי
= כאב המלכה = כאב מולידי
= כאב דוד מולי = כל חכמה
= חוגג נחמה

כאבים = 633 = החיים = הברכות
= גלם = לב אם = כאב האדם
= כאב רבבות = כאב דרות

מקדש = 444 = לב בתי
= שקד לי = לדה קשה
= שנחמו לי = שנחמו אבותיכם
= 1443 = 444 = נחמו אבותיכם מכל דור
= אבותיכם מכל דור לעד
= משיח מולי = השמחה מולי
= כולל משיח = אנכי המשיח = כסא המשיח
= אנו כל בית ישראל המשיח חוגג

המקדש = 449 = לשון בתי
= 1448 = 449 = יובל ישעיהו
= גלוי הנשמה = מקדש בבשרך
= כסא משיחי

בית המקדש = 861 = אסף
= בתי הלדה קשה
= בתי הגאלה הקציר

נמחו = 104 = צד"י = דק = לעד
= יהודה כמו האב
= הוא העתיק הקדוש והעתיקה הקדושה כמו האב
= 2102 = בארץ = 1103 = 104

נחמו נחמו = 208 = יצחק = הגר = הבאר
= דקדק = קדקד = לעד לעד
= ראשון = 1207 = עולם אשר
= עולם המלכות = מלכות אשתי
= את ציון = ישעיהו ציון = ישעיהו משכולות
= אור העתיק הקדוש
= העתיק הקדוש סוד עלץ וצהלה
= 2206 = 208 = ראה אתם = דבר אתם
= אתם עצמו

עמי = 120 = עומד = עמוד = מועד
= נע = החזק = חזקה = אליהו הנביא

כשאנו רואים את הנולד, את הגאלה, אנחנו מבינים למה התיסרנו ואנחנו מתנחמים. אנו מבינים שהתיסרנו מפני שילדנו ולד כמו אביו שבשמים. הנולד הוא עתק של העתיק הקדוש. ללדת עתק של האחד והיחיד נס גדול מאפשר לתאר. אנחנו שמחים עד אין סוף כשאנו רואים את פני ולדנו ורואים עד כמה הוא דומה לאביו שבשמים ולנו בארץ גם יחד – ואנחנו מבינים את סוד העתיק הקדוש והעתיקה הקדושה. זה המסר המרכזי בספר ישעיהו הנביא, זכור לטוב וחי לנצח נצחים.
זהו סוד הגאלה וזאת הנחמה.

הנה בא חג השבועות בשנה השביעית. הנה הוא בא!

הנה הוא בא = 75 = מלה = אבי בני = אני דוד
= אנו כל בית ישראל דוד = 1074 = 75
= עולם שמחה באהבה