Monday, August 29, 2016

ב"ה

לימוד חכמה נשגבת מעטלפים

"מספר מיני העטלפים מגיע עד כחמישית ממספר מיני היונקים בעולם – יותר
מ-1200 מינים הכלולים בסדרת Chiroptera מציבים אותה במקום השני, אחרי סדרת Rodentia [נברנים] המונה 2277 מינים – כ-40% ממיני היונקים בעולם."
ואחרי החשבון היבש, הנה מידע חשוב ומענין עבורנו.
"העטלפים יולדים רק גור אחד בשנה, בדומה לבני האדם. העטלפה מגדלת 'תינוק' אחד (הנקרא 'pup) בשנתו הראשונה. גם אצל העטלפים, כמו אצל האדם, נולדים לפעמים תאומים.

http://www.care2.com/greenliving/celebrating-bats-on-bat-appreciation-day.html

"נקבת העטלף יכולה לשלוט במועדי העִבּוּר וההמלטה. כדי להבטיח את בוא הלידה בתנאים חיצוניים מיטביים עבור היילוֹד, מצוידת העטלפה במגוון אמצעים גופניים המאפשרים לה להפסיק התעבּרות, לעצור הַשרָשָה או לעכב את התפתחות העֻבָּר."

בכמה מינים חלה ההזדוְגות בסתו, אך הנקבה שומרת את הזרע במסלול הרביה בטרם הפריית הביצית המתרחשת באביב. במינים אחרים מופרית הביצית מיד עם ההזדוְגות, אך במקום להשתרש על דופן הרחם הביצית מרחפת שם עד בוא תנאים חיצוניים מיטביים. נמצאו מיני עטלפים בהם התפתחות העֻבָּר מתעכבת – כלומר, אחרי הפריה והשרשה כרגיל. העֻבָּר מצוי אז ב-'תרדמה' זמן רב. 


(תרגומי המובאות ע"י דניאל דותן)

מכאן למדתי כי גם האשה מסוגלת להגיע לשליטה כנ"ל. גדולה מזאת: עִבּור גשמי מקביל ל-'התעברות' רעיונית.  בעיה קשה בעולמנו מתבטאת בהולדַת מציאות ללא פקוח – בדיוק כמו נשים מסוימות היולדות 'בלי חשבון', בלי פקוח על עצם ההריון ועל המועד בו הוא חל או מסתיים.

לו שלטנו בהַמְשָׂגַת המודעוּת שלנו כמו שליטת העטלפה בהריון שלה, יכולנו לברוא עולמות כרצוננו – כלומר, בזמנים המתאימים ביותר ובתנאים הטובים ביותר למען התפתחות מוצלחת.

סוד לִמוד שליטה זאת הוא פִּתוח מרבּי של מדת הרחמים שלנו. 'רחמים' היא צורת הרבוי של 'רחם' [רַחֲמים = רְחָמים]. 'חֹמר' הוא שנוי סדר של 'רחם'. המלה 'מֹח' כוללת שתי אותיות מתוך המלה 'חמר' [=רחמ]; האות הנוספת במלה 'חמר' היא רי"ש [= ראש + גו = ירש = ישר = שיר].

עלינו להיות רגישים לארועים בחיינו כדי להבין את המסרים וההוראות החשובים ביותר המוגשים לנו. דורי היה הראשון בו הציעו לנשים גישה נרחבת לבַקָּרַת ילודה במחיר סביר. המסר של ילודה בפקוח הוא מרכזי בדורנו.
אולם אין כוונה לעשות אותנו תלויים בטכנולוגיה ותרופות כדי לשלוט בהתעברות ובלֵדה. אנו אמורים להשיג את השליטה העצמית הנדרשת כדי לשלוט בהתעברות ובלדה – ברחם ו/או בנפש.

כן, נוכל לשלוט בהולדת המציאות לתוך הממשות – אם נהיה מודעים להיותנו היולדים את המציאות לתוך הממשות וכן אם נתַפקד ברמה גבוהה יותר של רחמים ואכפתיות כלפי הנולדים ממודעותנו אל הממשות. אם לא נשיג שליטה על הרחמים ועל האכפתיות שלנו הרי אנו יולדים מציאות כמו אותן נשים היולדות ללא פקוח על גופיהן (או, גרוע יותר, נשים הבזות לגופיהן) – ומגיעים, כמותן, לתוצאות מחרידות בקנה מדה עולמי או אף יקומי.