Thursday, August 18, 2016

ב"ה

עבודה זרה היא עבודת אלהים אחרים

יהודי הלומד תלמוד לא מבין כי הוא מתעסק בעבודה זרה. הוא אמר לי: עבודה זרה היא עבודת אלהים אחרים.

עניתי לו:

א-להים = 646 = אלה האדם = אלה עמך

מי שלא יודע זאת באמת עובד אלילים אחרים ומתעסק בעבודה זרה.