Sunday, August 21, 2016

ב"ה

מלכות דוד כל האמת בידינו

מלכות*  = 496 = כל האמת = צות

מַלְכוּת וגם מְלָכוֹת

המלכות = 501 = ראש = אשר

דוד = 14 = יד = הגו = גוה

דויד* = 24 = ידי
= אני השולטת בעצמי
= נוה השולטת בעצמי
= 1023 = 24

*כפי שהשם כתוב ספר דברי הימים

ישי = 320 = נער = יד אשה
= דוד אשה = דוד פוסק הלכה
= שרה ואברהם = 1319 = 320
= רחם ראשי = אשרי אברהם
= ראשי ברא אדם = ראשי באר הצדקות

מלכות דוד = 510 = רי"ש = ישר
= שיר = ירש = דורש = דור מכל דור
= יך

במלכות דוד = 512 = בשרי
= כל האמת ביד =  הוה כל האמת
= כל אמהותי = בית המלכה
= מיכל בתי = גוף בן = 1511
= 512 = עלץ אשרי
= אשרי העתיק הקדוש
= אני גוף דומה לשרה אמי
= אני גוף מודה לשרה אמי
= גוף נוה דומה לשרה אמי
= תלד גוף בדורנו = תלד גוף דבורנו

מועצת = 606 = עצמות = מלכות יעל
= האם = רות = עצות לי = סוד מצות
= עצות אבותיכם = 1605 = ישראל א-דני
= א-דני שרה לאה = היכל אהל שרה
= 606 = עצות גואל = עצות גו אל
= אל המלך = פרי אבישג = עת חזקיהו
= האמת ממעי = הנקה האמת

בעז = 79 = דעה = עדה = דוד א-דני
= יד א-דני = היכל דוד = יד כליה
= כל עצות אמהותי = 1078 = 79

בזרועות = 691 = בעז ורות
= בת פטר = עטר בתי = אם נולד
= יודע צו שרה

עצמות יד = 620 = רות דוד = כתר
= מועצת דוד = חברתי = תחביר
= יורדת = דרותי

עצמות היד = 625 = הכתר
= מועצת חוה = היורדת
= אהיה עץ החיים = אהיה דם
= התחביר = חברתיה

עצמות ידי = 630 = בחיים
= מועצת דוד

שלמה = 375 = עשה = אנשי דוד
= נשיא יד = יד אשה כלה

דוד כתב ספר בשם תהלים.

תהלים = 1045 = 46 = אמה

שתי = 710 = קים = ירך
= המלכה עמך = מיכל עמך

שתי ידי = 734 = הטעמים
= קבוץ העמים = 1733 = 734

שתי ידים = 1334 = דוד קים עמך

שתי הידים = 1339 = 340 = ספר
= שלי = שלדו = קרוב לב
= חקר לב = כל פרי = הרנה ידינו

אצבע = 163 = הכולל כנסת ישראל
= 1162 = 163 = העלץ ירושלים
= העתיק הקדוש עצב

עשר אצבעות = 1139 = 140 = עיני
= פני = פלל = הקהל = קהלה = קלי

כסא = 81 = אנכי = מועצת חכמות
= 1080 = 81 = דעת רות = עדת רות
= עצמות בגלגלתו = רות בגלגלות
= בית דוד מח עצמות

יד ימין = 774 = דמיון דוד
= עדן = בת שבע = יוחנן
= אם כל האמהות הצדקניות
= 1773 = 774

יד שמאל = 385 = שפה = עשיה

יד שמאול = 391 = ישועה = פה אשה

של יד = 344 = שלדי = של דוד
= פרדס = פרי ילדי

של ראש = 831 = אלף = חוזרים
= עין אמי = ברא האדם חי
= ברא האדם בהוה = אל נשמתי
= שרה גוף אשה הרה = 1830 = 831
= ציון יד העתיקה הקדושה
= המשכילות גו העתיקה הקדושה
= מעין העתיקה הקדושה
= כף העתיקה הקדושה

הנה, אנו רואים כי המלכות [= ראש = אשר] היא בזרועות, באמות ובידים שלנו.

הרבנים משעבדים את מלכות דוד האמתית והממשית לעשיית טקסים מוזרים ללא טעם או תועלת. עריכת טקסים בשמוש הגוף היא עבודה זרה גרידא ובזוי נוראי של מלכות דוד. במקום להיות מודעים לקדושת הגוף, ביחוד גוף אשה, במקום להיות מודעים כי אנחנו, ישראל, המצות החיות ובמקום להשתמש במח, בידים ובכל הגוף לעשות דברים נפלאים בעולם,  "מניחים תפלין" ו"עושים מצות" מוזרות אחרות. שעבוד הגוף לעשיית טקסים היא-היא העבודה הזרה האסורה מדאורייתא.

הרבנים מצטטים את "חז"ל". הם אינם שומעים את הדי קולות האבות ובודאי לא את הדי קולות האמהות בגופים שלהם. לכן, הם אינם לומדים תורה, אלה הם מתגוללים בבוץ בבל.

התלמוד מלא כישופים כי הוא מניח קיום מאליו  של עולם אשר הם, ב"חכמתם הרבה", מתארים. במקום ללמד את תלמידיהם איך לברוא באמצעות הגוף והקול, הרבנים כפו את דעתם על התלמידים ושכנעו אותם בדברים שליליים. כאשר אדם אומר דבר מה, הוא מקים אותו דבר. כל האמירות השליליות בתלמוד אינן תיאורים של דברים קימים, אלא מעידים על הרוע בלבבות הרבנים המצווים את התבל להקימו. כל אמירה מרב אל תלמיד אודות מצב קים, בה הרב מנצל סמכותו לרעה, היא היפנוט.