Sunday, August 21, 2016

ב"ה

שרה אמנו

וְשִׁנַּנְתָּם לְבָנֶיךָ וְדִבַּרְתָּ בָּם

שרה = 505 = אשר כל בית ישראל
=  1504 = 505 =  ראש כל בית ישראל
=  אשר שאר בשר = העתיק הקדוש בבשר
=  דרש העתיק הקדוש = הלכה למעשה
=  את בארץ = הולדנית

תורה = 611 = את הרה = את עצמי
=  צוי שרה = כלנו שרה

שרה אמנו = 602 = בם

גם = 603 = משה רבנו
=  שרה אמנו העתיק הקדוש
= 1602 = 603

מי שלא לומד תורה משרה אמנו אינו לומד תורה בכלל. הוא חוזר על הקשקושים של בניה הסוררים שלא כבדו אותה, מרדו בה ופעלו להשתיק את קולה.