Saturday, August 27, 2016

ב"ה

כָּל עַצְמוֹתַי, תֹּאמַרְנָה-- יְהֹוָה, מִי כָמוֹךָ:  מַצִּיל עָנִי, מֵחָזָק מִמֶּנּוּ; וְעָנִי וְאֶבְיוֹן, מִגֹּזְלוֹ.
– תהליה של דוד המלך – ל"ה: י

עצמות = 606 = רות = שורק

עצמותי = 616 = התורה = יום
= דורות

כל עצמותי = 666 = כל התורה = כל יום
= כל דורות

שלדי = 344 = של יד = של דוד = פרדס

הפרדס הוא שלדינו.

שלדינו = 400 = הנשמה = כלו פרדס
= כל עפר = כל ספרי = הנה כל פרי
= כל שכל

מגזלו = 86 = כולל = כלול
= פה העתיק הקדוש = 1085 = 86
= הויה עולם שמחה = הויה עולם גשמי
= מועצת החכמות = הכסא

את ואתה הויה חי – הויה גשמי - הויה ממש! דעו זאת!

התורה היא עצמותינו. בזכותה אנחנו קמים ועומדים ופועלים. עצמותינו הן מועצת החכמות. בעצמותינו כל החכמה שירשנו מכל אמהותינו ואבותינו. אמת התורה מהדהדת בעצמותינו. המצפון שלנו טמון בכל גופנו.

הד = 9 = אח = זב = גו
= קבוץ = 1008 = חתם = תרבות

הדהד = 18 = חי = בהוה = אישון
= 1017 = 18 = הזה העתיק הקדוש
= זהה העתיק הקדוש = טוב העתיק הקדוש

העצמות שלנו עשויות מחֹמר קשה והן חלולות. לכן, הן מהדהדות היטב. פרוש הדבר: המקשיב יוכל לשמוע את הדי קולות אמהותינו ואבותינו שרים שירי הלל בעצמותינו.

מקשיב = 452 = אמהות = ישב הקהל

דוד = 14 = יד = אוהב = אהוב

המלך = 575 = לבלוב שרה = סוד שרה
= שיר הלל = שיר א-דני = א-דני ירש
= אני ידך

שתי ידי = 734 = דויד* קים = דודי קים
 = הטעמים = קבוץ העמים = 1733 = 734

*כפי שהשם כתוב בספר דברי הימים

אזן = 708 = הגן

יד ימין = 774 = עדן = בת שבע = יוחנן
= דמיון דוד = עצם יד

יד שמאל = 385 = שפה = עשיה

יד שמאול = 391 = יד שמואל
 = דוד שמואל = ישועה

עצמות באזן = 1316 = 317  = חדשה

עצמות האזן = 1319 = 320 = ישי

העצמות שבאזן = 611 + 1010
= 1621 = 622 = תורה עתיקה הקדושה
= אהיה אם = כשרה אמנו = באישון שרה אמנו

מציל עני = 300 = ש = מכל דור
= יצר = מסר = כפר = מצל עיני
= הקהל נקי = סיני לעיני = המנרה

אביון = 719 = אחריך = הדין
= העולם הבא = עצמות בשר ודם
= 1718 = 719 = אנחנו עץ החיים

ספר תהלים הוא תהלת העצמות שבידינו. התהלים מחזקים את ידינו לעשות את המצות נכונה.

חזק = 115 = אנחנו = עליה

המילה עצמותי כוללת את המילים מצות וגם עצות. המצות האמתיות הן עצות חכמות הבאות אלינו מרצון אבותינו – ומרמה עוד יותר גבהה לאין ערוך – מאהבת כל אמהותינו.

המצות הן עצות. עלינו להבין אותן לעומק. בדיוק כמו שלא הבינו את הורינו כאשר היינו ילדים, כך אנחנו לא מבינים את הנקרא בתורה כי היא חכמה נשגבת ביותר.

איך מבינים את חכמת התורה? מרבנים רודפים כח ופרסום? לא ולא! אנחנו לומדים תורה מקשב לרמזים של גופינו.

אנחנו לומדים תורה מידינו. אנחנו לומדים תורה ממעינו.

מעי = 120 = עמי = חזקה = עמוד = עומד
 = אליהו הנביא

יד חזקה = 134 = דלק = דוד אליהו הנביא
= דוד מעי

אנחנו לומדים תורה משתי עינינו.

מרים = 850 = שתי עיני

אנחנו לומדים תורה מהדם שלנו.

דם = 604 = דרת = צוחקת = עץ החיים
= 1603 = 604

עץ החיים הוא העצה החכמה שאנחנו חשים בפנים.

בפנים = 742 = פני שרה אמנו
= עיני שרה אמנו = הקהל שרה אמנו

אנחנו לומדים תורה מהספר. אולם, האשור כי למדנו נכונה, שהבנּו את כוונות קודמינו בא מהגוף.

ישראל = 541 = אמך = מאשר = מראש
= אליך = שרה לאה = אהל שרה

הגוף = 814 = צדיקים = צוחק עמך
= צחוק האדם

מועצת הצדיקים = 1425 = עצמות הצדיקים
= 426 = בית דוד

עצמות גוף = 1415 = 416  = שומע
= גוף רות

אם לימוד אינו משמח אותנו, אם הוא לא גורם לגוף לצחוק מרוב שמחה – הרי זה סימן בטוח כי לא למדנו את הענין עד תם, לא הבנו את כוונות האמהות והאבות האוהבים.

טהרו את לבבותיכם לרצות אך ורק טובה לכל ישראל ולכל הבריאה. רק אז תוכלו לבטוח באיתותי גופיכם. התכוונו אך ורק לטובה וכך תוכלו לבטוח בתגובות גופיכם ותדעו כי גופיכם מדריכים אתכם נכונה. הסמכות ההלכתית העליונה היא גוף אדם בעל לב מלא רצון טוב.

הסמכות  = 531 = אלך
= העתיק הקדוש לך
= כנסת העתיק הקדוש

העליונה = 176 = לפניו = לעיניו
= עיני א-לה = פני א-לה = אלה הקהל

עצמותי מועצת החכמות = 1701 = 702
= שבת = בן = בת מכל דור

הסמכות העליונה = 707 = השבת
= אלך לפניו = אלך לעיניו
= הבן = הבת מכל דור = הבת המנרה

גופי = 99 = סגול = פה דוד
= תורה שבעל פה = 1098 = 99
= עצמותי מועצת החכמות הישועה
= 2097 = 99 = שבת פי אשה