Monday, August 8, 2016

ב"ה

קץ הגלות הגיע

הלכה = 60 = הכלה = כלי = דנו
= עולם שמחה = 1059 = 60
= עולם גשמי = הנה = ימי

כל ימי = 110 = כל הלכה = נס
= העלה = כל עולם שחמה = 1109
= 110 = כל עולם גשמי = יעל = עלי
= המלכה אם ובת = א-להים גנתי

הלכה למעשה = 505 = שרה
= עולם שמחה למעשה
= עולם גשמי למעשה
= עולם שמחה סובב שלמה
= עשה עולם שמחה סובב
= עשה עולם גשמי סובב
= עולם גשמי סובב אנשי דוד
= עולם שמחה סובב אנשי דוד
= צדיקים לומדים = 1504
= החקים העליונים

פרוש נכון = 1362 = 363 = המשיח
= משה חי = משה בהוה

אם עולם שמחה אינו נוצר כפועל יוצא ישר מלמודי התורה, אזי זה סימן מובהק כי לא לומדים הלכה. זה בהכרח נכון. אם המשיח אינו גלוי ונראה לכל עין, אם לא יודעים כולם כי משה חי, אזי גם זה סימן מובהק כי לא לומדים את הפרושים הנכונים.

ושלא יגידו כי כך יהיה בעולם הבא.

בעולם הבא = 716 = קיום
= יקום = יודעים הוה

כל קיום, כל יקום הוא העולם הבא. העולם הבא הוא היודעים הוה.

אין שום הבדל בין ההוא והזה.

ההוא = 17 = הזה = זהה = טוב

העולם הזה זהה לעולם "ההוא". העולם הזה חיב להיות עולם שכלו טוב – כי אין עולם אחר. הויה הוה.

הויה הוה = 42 = לבי = בלהה = יוכבד
= זוג הויה = כל בית ישראל יחד הוה
= 1041 = 42 = כח דוד = חיי דוד = יחוד דוד

הבלוף של כת הרבנים הנקרא התלמוד הבבלי הגיע לסיומו.
אשרינו - קץ הגלות הגיע.