Friday, August 26, 2016

ב"ה

אחוד האמהות הקדושות הוא האלהים

אחוד = 19 = חוה = הוגה = אגודה
= עולם חדש = 1018 = 19
= ישב עולם = השבה מכל הדרות
= חי העתיק הקדוש = העתיק הקדוש בהוה

האלהים = 651 = נאם = כל אם
= המדברת = הפוסקת

קדושות = 816 = עליון = דברים
= עין אלה

הקדושות = 821 = העליון

האמהות = 457 = כל אות
= כ + דגש קל

אחוד האמהות = 476 = למות = האמת בחיי
= האמת ביחוד = אמת תורת יחוד = 1475
= 476 = עלץ עתה = העתיק הקדוש אבותינו

אחוד האמהות הקדושות = 1297 = 298
= צבור = חוה האמהות הקדושות
= האמת ביחוד העליון

אחוד אמהותי הקדושות = 1302 = 303
= אשב = שבא

התאחדתי = 828 = האותיות
= האבירים = כאברהם = גוף חוה
= גוף אחוד = העתיק הקדוש גוף חי
= 1827 = 828

התאפסתי = 956 = התאספתי
 = ספר התורה = עצמותי ספר

התאחדתי עם אמהותי = 1960 = 961
= ספרי תורה = עפר תורה = אני שם
= אני ע"ב האותיות
= גוף חוה נוה כנסת ישראל
= נוה עולם צדק = עפר תורה
= משה עצמותי = הספר עצמותי
= חסד נוה גוף חוה
= גוף חוה כסא אליהו
= מועצת חכמות חוה וגרם אליהו
= מועצת חכמות חוה גרם נח
= מועצת חכמות חוה גרם כל השמות בספר בראשית
= מועבת חכמות הוגה גרם הנשמות בספר בראשית
= 3958 = 961
= חוה גוף יְהֹוָה
= גוף חוה י שוא נע ה חלם ו קמץ ה
= 2959 = 961
= האותיות יְהֹוָה
= האותיות י שוא נע ה חלם ו קמץ ה

התאחדתי עם אמהותי הקדושות = 2781
= 783 = גפן = גדעון = גו עדן = גו בת שבע
= גו יוחנן = קבוץ עדן = 1782 = 783
= אנכי שבת = בן מועצת חכמות
= שבת מועצת חכמות = אמי כבתי מכל דור
= כתבי אמי מכל דור

בגלגול האחרון שלנו, אנחנו מתאפסים ומתאספים אל אמהותינו הקדושות. זה המות הגבוה ביותר בגן עדן העליון [העליון = הקדושות]. כל המלמדים כזבים אודות הנקבה, כל הממעיט בערך הנקבה, כל המבזה את הנקבה לא ידעו מנוחה זאת עד שיחזרו בתשובה שלמה ויתוודו בקול בצבור ויגידו שטעו עד מאד מאד.