Sunday, June 18, 2017

ב"ה

משיח = עתק של האמהות

משיח = 358 = נחש = ספר חי
 =  זרע נביא חי = זרע נביא בהוה
 = לשון וושט = 1357 = 358
 = את בת ברית השלום = 2356 = 358
=  שמות בני ברית שלום
=  אברהם ברית שלום
=  ברא אדם ברית שלום
=  היות עתק של אלה
=  היות עתק של לאה
 = עתק של האמהות
 = עתק של כל אות
=  את כל אחת מאתנו
=  ריח חלב מיכל*
=  ריח חלב המלכה
=  רזי מצוה
=  מפי דבורה העתיקה הקדושה
=  הקול דבורה
=  הקול דבר העתיקה הקדושה
=  מפי אם ובת דבורה
=  קרן ממני דבורה
=  חג שמשון
=  שיח חלב
 = שיח משפטים
=  שיח אבותיכם
 = חדוש חלב
=  שש האמהות מכל דור
=  ריח חלב בלהה שש האמהות
=  ריח חלב יוכבד שש האמהות
=  קרן חלב דבורה המלכה
 = ספר מלכים דבר העתיקה הקדושה המלכה
=  טפות חלב שרה דבר עתיקה הקדושה המלכה
 = רבקה אמי
=  לאה החדשה
=  רחל אליהו הנביא
=  רחל ישעיהו בן אמוץ הנביא
 = רחל הוה בארץ
=  לדבר זלפה
 = פה לשון לדבר
=  יעל במראה = יעל הגמר
=  דברי לב יעל

*מיכל = מילכ = המלכה  milch <= milk =

מלך = 570 = חלב לך = לי לך = עתק
= ינקתי =>
milk  = > milch

וַהֲרִיחוֹ בְּיִרְאַת יְהוָה וְלֹא לְמַרְאֵה עֵינָיו יִשְׁפּוֹט וְלֹא לְמִשְׁמַע אָזְנָיו יוֹכִיחַ
 - ישעיהו בן אמוץ הנביא = אליהו הנביא י"א : ג

יונק = 166 = עלינו = עליונ

היונק = 171 = עליונה

יונקת = 566 = כמוך = אני שרה
= נוה שרה = שרה הנאה
= אני הולדנית

היונקת = 571 = מלאך = לישראל
= לאמך

יונק מ = 206 = דבר = ראה
= יונק חלב = יונק משפטים
= 1205 = 206 = כתר אבותי עלינו

יונקת מ = 606 = יונקת חלב
= רות = האם = שורק = תור
= מועצת = א-דני אמך = אדני ישראל
= הלל אמך = הלל ישראל

היונק מ = 211 = ירא =ראי
= רוה = היונק חלב = מעליונה

היונקת מ = 611 = תורה = את הרה
= ים העתיק הקדוש = 1610 = 611
= המניקות = שמות כל צדיקים
= מקום כל צדיקים

יונק מצדיקות = 816 = עליון = דברים

היונק מצדיקות = 821 = העליון

יונקת מצדיקות = 1216 = 217
= דבורה = הזהר = דבר עתיקה הקדושה

היונקת מצדיקות = 1221 = 222
= ספר דברי הימים = כבר = ברכ
= רות הים = ים תורה = חזרת רות

היונקת מהצדיקות = 1226 = 227
= ים התורה = חזרת תורה
= זכר = ברכה = הרכב = הרה זהה

חזרת לתורה = 1256 = 257
= כל אור = כל תקון
= כל דבר העתיק הקדוש
= שרה רבקה לאה רחל זלפה ובלהה

משיח יודע/ת דברי תורה לפי הריח והטעם של חלב האמהות. משיח מזהה מי מלמדת על פי ריח וטעם חלבה
.

היונקת היא המיניקה.

ריח חלב = 258 = רבנו = רחמי
= הזהר ספר מלכים = 1257 = 258
= רזי ספר מלכים = דבורה זרע נביא נולדים
= דבר העתיקה הקדושה זרע נביא נולדים
= 2256 = 258

טעם חלב = 719 = הדין = העולם הבא
= נביאי האמת וצדק = חכמה האמת וצדק
= היהודיות קרן הויה מדבר = 1718 =
= 719 = היהודיות הויה העתיק הקדוש מדבר
= הויה העתיק הקדוש מדבר האמת

אנכי דבורה בת פרימעט = 1109 = 110
= יעל = סוד חלב

פי היונקת = 661 = אסתר

הרה = 210 = דור = חבר = לפעל
= תרגום = 1209 = 210
= רות משה רבנו = רות רחמי משה
= רחמי ספר תורה = המניקה
= עלי המלכה = יהי פעלה

ברית = 612 = בים = הרה בת
= בת רחמי ספר תורה
= המניקה בת = מניקה הבת
= 1611 = 612
= רות גלגול של משה רבנו
= רות חסד של משה רבנו
= רות כנסת ישראל של משה רבנו
= 2610 = 612
= בת לפעל = על תבל לכל
= על תבל ועד = המלכה לבת ועד
= חסד לכפר לפעל
= ליצר חסד לפעל
= למסר כנסת ישראל לפעל
= קרן תורה
= קרן ישעיהו לפעל
= עלץ ישעיהו לפעל
= שוכן ארץ הצדק בחסד לפעל
= שרה אמנו אם ובת

אני דבורה בת פרימעט היונקת מהצדיקות
= 2315 = 317
= אנו כל בית ישראל דבורה בת פרימעט+
הינקת מהצדיקות = 3314 = 317
= פי היונקת מהצדיקות
= אסתר מהצדיקות
= כל כתר אלהים = 1316  = 317
= כל כתר אם היהודיה
= 317 = חדשה = שיבה = יוצא לפעול

אנכי דבורה בת פרימיט היונקת מהצדיקות
= 2335 = שאול = אלה פירות עץ החיים
= לאה פירות עץ החיים

ברית חדשה = 929
= עתק של דבורה בת פרימעט
= 1928 = 929
= עתק של דבורה גלגול של אבות
= שם דבורה בת פרימעט
= שם דבורה גלגול של אבות

עולם החסד = 783 = גפן = גדעון
= חסד אשתי

עולם החסד והצדק = 988 = חפץ

עולם החסד והצדק יוצא = 1095
= 96 = צו = פיו
= הארץ עולם החסד והצדק
= 2094 = 96

עולם החסד והצדק יוצא לפעל
= 1305 = 306 = אשה = יוצר
= הרוצה = כפור = מוסר