Sunday, June 11, 2017

ב"ה

אנחנו אבותינו ואמהותינו ממש

כדי להבין תורה נכונה, עלינו לראות את אחוד כל הדמויות בתורה ולדעת כי אנחנו הם – ממש ולכל דבר. כל השמות בתורה הם שמותינו.

אחוד = 19 = חוה = גוי* = עולם חדש
= 1018 = 19 = העתיק הקדוש חי
= קרן חי = העתיק הקדוש בהוה
= אתם הזה = אתם ההוא

גם גּו
ֹי וגם גֵּוִי.

יחד עם זאת, עלינו להבין כי אישיותינו  וגופינו הם מתנות מהגלגולים הקדומים של אבותינו ואמהותינו – דהיינו, אנחנו עצמנו יותר קרובים להויה.

יהודים חייבים לדעת איך לעבור מדור לדור, מאישיות לאישיות, כדי לשרת את הבריאה בדמות הכי מתאימה לנסיבות.

אציע, ב"ה, כמה דוגמות. עלינו לעשות את הגימטריות של אני ______ אנכי ________  אנו _______ אנחנו ______ עם כל השמות בתורה.

אני = 61 = מזדהה = אנו כל בית ישראל
= 1060 = 61 = הויה יהודי = משכן

אנכי = 81 = היינו = מלאי ימלא
= המלאה = מלוה = כונה
= כסא = טבע = הויה הכל
= קבוץ כנסת ישראל = 2079 = 81
= נעשה כל אדם = אבותינו אדם
= אני האם והבת = משכן האם והבת
= 2079 = 81

אנו = 57 = נגד = האדמה כל ספר תורה

אנחנו = 115 = הנני = עליה
= עמה = חזק = אחד ארץ
= 1114 = 115  = ארץ אהבה
= אנכי בלב = אני ילדי 

אני אדם = 666 = אני הם
= כל התורה = כל יום
= כל דורות = אני אם כל בית ישראל
= 1665 = 666 = אני אם שאר בשר
= אני אם אשר בשר
= אני הקשת = אם א-דני

אנכי אדם = 686 =אנכי הם
= סוד התורה = נהיה התורה
= התורה אבי ואמי
= אנכי אם כל בית ישראל
= 1685 =  = 686  = פה אם
= פה אתר = אנכי אם שאר בשר
= אנכי אם אשר בשר
= אנכי הקשת

אנו אדם = 662 = בנים = אנו הם
= אנו אם כל בית ישראל
= עלץ אסתר = קרן אסתר
= 1661 = 662 = אני אם
= אנו אם שאר בשר = אנו אם אשר בשר
= אנו הקשת = אנו השש = אנו ששה

אנחנו אדם = 720 = כן
= אנחנו הם = נח בנים
= שש האמהות בנים = 1719
= 720 = אנחנו אם כל בית ישראל
= אנחנו אם שאר בשר
= אנחנו אם אשר בשר
= אנחנו הקשת = כל אדם א-דני

אני חוה = 80 = ועד = כלל = לכל
= יסוד = אני הוגה = אני עולם חדש
= 1079 = 80

אנכי חוה = 100 = מיכל = המלכה
אנכי הוגה = אנכי גוי = אנכי עולם חדש
= 1099 =  100 = הויה מתגלם

אנו חוה = 76 = אב חכמה
= עבד = לב ילד = לב יוד הא וו הא
= השוכן בלבי = 1075 = 76
= יוד הא וו הא השוכן
אנו גוי = אנו עולם חדש

אנחנו חוה = 134 = דלק = הגענו
= עגונה = ענג חג
= כל חכמה העתיקה הקדושה
= 1133 = 134
= היהודיה החכמה העתיקה הקדושה
= לב ארץ = א-דני אבינו
 = אנחנו גוי = אנחנו עולם חדש
= גוי חזק = עמה גוי

אני חנוך = 625 = הכתר
= כהם = התחביר = היורדת
= השישי

אני למך = 631 = לאם = הויה אדם
= הויה אם כל בית ישראל = 1630
= 631

אני שרה = 566 = כמוך = עצות

אני אברהם = 869 = שרש הנבואה
= נשמתי אבינו = כל אחוד כל שכל כל עפר

אני ישעהו = 462 = אני את
= סבת = אמהותי = הנה גלגול של
= עולם גשמי בת = 1461 = 462

שמי = 350 = שכל = עפר = ספרי

שמי חוה = 369 = נבואה מכל דור
= אבינו מכל דור

שמי אדם = 955 = הנץ = השמים

שמי מתושלח = 1134 = 135 = קהל

שמי חנוך = 914 = שם דוד = עתק של דוד

כל שמות = 796 = נשמות = כל מקום
= כל שעשוע

כל שמותי = 806 = ציון = משכילות
= דרך ארץ = 1805 = 806 = ארץ קדם
= לעשות

שמות התורה = 1362 = 363 = המשיח
= משה חי = משה בהוה = הספר חי
= הספר העתיק הקדוש והעתיקה הקדושה
= 2361 = 363 = אני שב = פרוש נכון
= שמי אחד

הויה = 26 = חוזה = הוא דוד
= הוא הגו = כל בית ישראל יחד
= 1025 = 26  = הוא הקבוץ
= הקבוץ בי = כל בית ישראל אתכם
= 2024 = 26 = הקדושים
= האדם הקדוש = עמך הקדוש
= אם קדש הקדשים
= בת ברית העתיקה הקדושה
= האב חי = האב בהוה = אבי אחד
= האב העתיק הקדוש והעתיקה הקדושה
= אבות התורה = התורה אחת
= עמי עתק שלה = אליהו הנביא עתק שלה
= ישעיהו בן אמוץ הנביא עתק שלה
= 3023 = 26 = את הגוים = אדם את חוה
= את אדם הוגה = הוגה כל ספר התורה
= חוה כל ספר התורה

אני הויה = 87 = פז = עיר ציון
= 1086 = 87

אנכי הויה = 107 = הארץ
= 1106 = 107 = ביצה = הוא הנולד
= הוא המוליד = הוא היודע
= הוא הידוע = הוא דניאל = אני אמה

אנו הויה = 83 = גלמי = אם ובת חכמה
= 1082 = 83 = אם ובת נביאי
= אם ובת הנביאה  = אני אתכם

אנחנו הויה = 141 = מצוה
= אנכי עולם גשמי = 1140
= 141 = אנכי עולם שמחה
= כל בית ישראל יחד חזק