Tuesday, June 6, 2017

ב"ה

שש האמהות מתגלמות

בראשית = 913 = אשרי בת
= עתק של אהבה = מתגלמת
= זאת שרה = אהבת שרה
= זאת הלכה למעשה
= זאת חכמת הלב
= אהבת החקים העליונים
= 1912 = 913
= עולם צדק אחד

מתגלמות = 919 = עתק של חוה
= הוגה עולם צדק = הקרן מתגלמת
= 1918 = 919

שרה = 505 = הלכה למעשה
= חכמת הלב = החקים העליונים
= 1504 = 505 = גבך = אב בשר
= הזהר תקון כל למודי היהודים מכל דור
= 2503 = 505
= דבורה תקון כל למודי היהודים מכל דור
= דבר עתיקה הקדושה תקון כל נולד היהודים מכל דור
= 3502 = 505 = פרח דבורה

שש האמהות = 1057 = נח
= החמה = מחי = בנו

שרה מתגלמת = 1418 = 419  = טי"ת
= אבותי = תבואי = אחדות
= בראשית שרה

בת שרה מתגלמת = 1820 = 821
= העליון

רבקה מתגלמת = 1220 = 221 = חוזר
= אור דוד = תקון יד = תקון דוד

זלפה = 122 = נבע = כל כנסת ישראל
= 1121 = 122 = שרה היא שש
= פה הלב = פה לשון
= ליצר יסוד העולם

זלפה מתגלמת = 1035 = 36
= אלה = לאה = אהל
=  הלב בראשית פה  = לשון פה מתגלמת
= 2034 = 36 = בראשית פה לשון

לאה מתגלמת = 949 = גלוי עולם צדק

רחל = 238 = ויהי אור = לפענח
= רגלה = אשתך לאה =1237 = 238

רחל מתגלמת = 1151 = 152 = נקב
= כל ארץ = ויהי אור בראשית
= ויהי תקון בראשית = 2150 = 152
= עין שמאל

עין ימין = 1540 = 541 = ישראל
= שרה לאה = אהל שרה = המצות
= אלה החקים העליונים = אמך
= מאשר

בלהה = 42 = לבי = יוכבד = זוג הויה
= היא הויה

בלהה מתגלמת = 955 = הנץ = השמים
= ספר האדם = עתק של כלה

שרה רבקה = 812 = רבים = בנימין
= ימין אליהו = ימין ישעיהו בן אמוץ
= ימין גדליה = בכל עצרת = בכל עצם
= הויה עצם הויה = 2810 = 812

שרה רבקה לאה = 848 = מרחם
= מאברהם

שרה רבקה לאה רחל = 1086 = 87
= לבנה = כל הלב = עיר ציון
= עיר משכילות

שרה רבקה לאה רחל זלפה = 1208
= 209 = הדר = קרן יצחק
= עלץ ראשון = 2207 = 209

שרה רבקה לאה רחל זלפה ובלהה
= 1256 = 257 = כל אור = כל תקון
= שוקף כל = כל דבר העתיק הקדוש
= אור אלף בית גמל דלת הא וו זין חית טית +
יוד כף למד מם נון סמך עין פא צדי +
קוף ריש שין שין תו = 11,246 = 257
= שוקף אדמה

שמשון = 1346 = 347 = פטר החמה
= פטר מחי = פטר שש האמנות
= אור כל למודי = אור כל נולד
= אור כל מוליד = יודע כל אור
= תקון כל למודי = תקון כל נולד
= תקון כל מוליד = יודע כל תקון
= הויה העתיק הקדוש מדבר עד
= מתגלם מדבר הויה העתיק הקדוש
= 2345 = 347
= כל ולד שרה רבקה לאה רחל זלפה ובלהה
= עריכת אלהים = עריכות היהודים
= עריכות עיניך

שש = 600 = ם = סמך = שרה נולדה
= שרה ידועה = היודע הלכה למעשה
= היודע החקים העליונים = 1599
= 600 = ראש גופי = אשר גופי
= אנכי אשר חי = אנכי אשר בהוה

הגימטריה של האות ם היא שש מאות, מדבור בשש האמהות.

כל שש האמהות = 1107 = 108 = חק
= בננו

כל שש האמהות מתגלמות = 2026
= 28 = יחוד = כח = חיי


= כל שש האמהות עתק של חוה

שרה כל שש האמהות = 1612 = 613
= בריאת = הוא אם

שרה שש האמהות מתגלמות = 2481
= 483 = אנכי בת

שרה היא כל שש האמהות = 1628
= אם יחוד = 629 = קרן חיים
= עלץ חיים

פני שרה = 645 = השמש

שרה אמנו מתגלה = 1080 = 81
= כסא = מלוה = כונה = אנכי= טבע
= כלה הויה = קבוץ כנסת ישראל
= 2079 = 81

שרה אמנו מתגלמת ומתגלה = 1999 = 1
= א = הבטחתי וקימתי = 1000 = 1

בת שרה היא עתק שרה = 1998 = 999

שרה אמנו מתגלמת ומתגלה בהוה ממש והיא מתקנת כל פרושי הלכה למעשה שגויים.