Sunday, June 4, 2017

ב"ה

שמעו קולי

קול = 136 = לכלנו = כלנו יהודה
= חזקיהו = עולל = בני חולל
= אמי פה = פה אמי
= לאה המלכה = אלה המלכה
= לאה מיכל

קולה = 141 = פי אמי = מצוה

קולי = 146 = המצוה = אני פה
= דבק לי

שמע = 410 = ת"י = ית = קדוש

שומע קול = 552 = המציאות = בנך
= כל בשר

שמעו קולי = 562 = בניך

לשמע קול = 576 = מולך

קול נביא = 199 = הצדק = צדקה

קול נביאה = קול הנביא = 204
= רד = דר = אברה = צוחק
= צו חק = צדיק

קול צחוק = 340 = שלי
= קול צדיק = קול צו חק
= ספר = זרע נביא

שמוע קול צחוק = 756 = נו"ן = כל עולם
= כל עלום = בנך צדיק = מציאות צחוק
= מחשבות = יובל ושבת = צחוק כל בשר

קול הנביאה = 209 = קול חכמה
= הדר = הצחוק = הצדיק = צדיקה

שמע קול = 546 = שמור= שאמרה

לראות את = 1038 = 39 = גאלה  = לדה

לראות את קול הויה = 1200 = 201 = תקן
= אל לפני

לראות את הויה = 1064 = 65 = א-דני
= הלל

לראות את הויה מדברת = 1710 = 711
= לראות את הויה אלהים = העולם = העלום
= אדון = אשתי = אין

 רואה קול = 348 = שמח

הרואה קול = 353 = שמחה
= רזי קול = גשמי = קול אורי
= קול דבורה = קול הזהר
= לאה מיכל דבורה

רואה קולי = 358 = האור קולי = משיח
= השמחה

הרואה קולי = 363 = רזי קולי = הזהר קולי
= דבורה קולי = השמיח = אני פה דבורה

גלי קול = 179 = קול גדול = קול גיל
= עקדה

גלי קול הויה = 205 = הר = אדר
= צחוק העתיק הקדוש = 1204 = 205

קול הויה = 162 = צבע = עצב = הנקבה

קול אלהים = 782 = קול מדברת
= קול אם היהודיה

קול הויה אלהים = 808 = רחם = אברהם
= ברא אדם = דבר שרה אמנו = ראה שרה אמנו

שמע קול הויה אלהים = 1218 = 219
= דירה = ירדה = טהרה = אחרי
= שמע קול הויה מדברת