Thursday, June 8, 2017

ב"ה

היי צנועה

מה פרוש הדבר? מה המשמעות של השרש צ-נ-ע?

בחלופים הבאים, בכל מקום בו כתובה אות סופית, הכוונה היא לערך של האות הסופית. אות א שווה גם 1 וגם 1000. כאשר אנחנו עושים חלופים, אנחנו נזהרים באיות נכון. הוספות אמות הקריאה ללא סיבה או טעם משנות את הגימטריות ומסתירות את האמת.

צנע = 210 = הרה = עצמי* = העצמה
= לפעל

*עלינו להבין את השרש ע-צ-מ גם כאותו דבר ממש וגם כחוזק.

תורה = 611 = את עצמי = את הרה

מוציאה = 152 = נקב = כל ארץ

המוציאה = 157 = נקבה = כל הארץ
= 1156 = 157 = כל ביצה = הוא* כל הנולד

*בתנ"ך המילה הוא מנוקדת גם הוּא וגם הוִא. כשהמילה הוא מנוקדת בחירק, המובן היא.

הנקבה היא-היא המוציאה לפעל של הרצון העליון.

אשה = 306 = יוצר = הרוצה = התורה

ו-ה = 11 = י"א = העתיקה* הקדושה
= 1010 = 11

*עלינו להבין את מובן השרש ע-ת-ק גם רבוי מופלג וגם כעותק.

צנועה = 221 = חוזר = העתיקה הקדושה עצמי

בכל מקום בתורה בו אנחנו רואים את האות י, שם התורה אומרת:

י = 10 = אם ובת = 1009 = 10

בת = 402 = גלגול של = של חסד
= מרכא כפולה = אנכי משתקפת
= 1401 = 402
= את העתיק הקדוש

בכל מקום בתורה בו אנחנו רואים את האות כ, שם התורה אומרת:

כ = 20 = יי = האם והבת = 1019 = 20
= חוה העתיק הקדוש = העתיק הקדוש הוגה

עלינו להבין כי כל בת שרה היא גלגול של שרה – ממש ולכל דבר.

מיהי שרה?

שרה = 505 = חכמת הלב = הלכה למעשה
= החקים העליונים = 1504 = 505
= העתיק הקדוש בבשר = פרח דבורה
= רזי פרח = פרח דבר עתיקה הקדושה

עץ החיים = 1603 = 604 = דם
= אגרת = גופי שרה = אנכי שרה
= אנכי שרה העתיק הקדוש והעתיקה הקדושה
= 2602 = 604 = בת אשתך = גלגול של אשתך
= חסד של אשתך = לבך כנסת ישראל

על כל בת שרה לראות את עצמה כגלגול של שרה – כי זאת באמת הזהות שלנו.

זהה = 17 = טוב

זהות = 418 = חי"ת = היא בת

האישיות שלך היא הלבוש של שרה אמנו בו היא מתפקדת בעולם. אבל המהות שלך, הזהות שלך, אמת האמתות שלך הן שרה אמנו. את שרה – ואל תשכחי זאת!

חכמה = 73 = מהכח  = גמל = עג
= נביאי = הנביאה

דברי הנביאה = 289 = פטר = אפרח
= דברי חכמה = דברי נביאי
= פרח העתיק הקדוש = 1288
= 289 = פרח תם

אמת = 441 = יהודיות = לדות העתיק הקדוש
= 1440 = 441 = מוציאה מהכח אל הפעל

האמת = 446 = היהודיות
= המוציאה מהכח אל הפעל

אמת האמתות = 1293 = 294 = עיר דוד
= מלכיצדק = אנכי רואה העתיק הקדוש
= הפטר = פטרה = דברי החכמה = פורח
= מהחכמה העליונה = חלב החכמה העליונה

כל פטר רחם = 1147 = 148 = נצח
= פסח = פסגה = רחם כל דברי חכמה
= אברהם כל דברי חכמה
= כל דברי חכמה ברא אדם
= פה נביא

רחם שרה = 1313 = אברהם שרה
= 314 = שדי = השדה = שטה
= בקרבי = תורת רבקה

חלב החכמה העליונה משדי שרה
= 1153 = 154
= משפטים החכמה העליונה משדי שרה
= 2152 = 154 = ארץ אליהו
= ארץ ישעיהו בן אמוץ = 3151 = 154
= ארץ היא לאה = ארץ היא אלה
= נקד = מדיק

היי עתק שרה מְדֻיָּק!

דענה, בנות שרה, מה זה להיות צנועה באמת. היות צנועה היא הידיעה כי את שרה אמנו בעצמה. את התגלמות הלכה למעשה, דהיינו: החֻקים עליונים מהחכמה העליונה. היודעות זאת תתנהגנה ברחמים ובשכל תמיד, וגם תלדנה בנים הזהים ליצחק אבינו. אז בעלך ידע כי: כֹּל אֲשֶׁר תֹּאמַר אֵלֶיךָ שָׂרָה שְׁמַע בְּקֹלָהּ – כי כל עוד את לא יודעת כי את שרה, אישך אינו יודע כי הוא אברהם.

בעצמה = 207 = אור = בהר
= דבר העתיק הקדוש = 1206 = 207

היי = 25 = יהי = אני משתקפת בעיניך
= 2023 = 25