Tuesday, June 6, 2017

ב"ה

ויאמר הויה אלהים

נראה לך כי ה' מדבר בלשון הזכר? טעית!

י = 10 = אם ובת = 1009 = 10

ויאמר = 257 = כל אור
= שרה רבקה לאה רחל זלפה ובלהה
= 1256 = 257

הויה = 26 = היא אם ובת = 1025 = 26
= אם כל בית ישראל הקדושה = 2024 = 26
= בת ברית העתיקה הקדושה

אלהים = 646 = כתר הויה
= מדברת = לדורות
= כתר אם כל בית ישראל הקדושה
= 2644 = 646
= כתר בת ברית העתיקה הקדושה
= אם כל בית ישראל הקדושה יורדת
= בת ברית העתיקה הקדושה יורדת