Wednesday, June 7, 2017

ב"ה

מיהם הנפילים?

עלינו להבין כי אנחנו תמיד עֻבָּרִים ברחמים. אולם, יש רחמי השמים ויש רחמים יותר נמוכים.

הנפילים הם אותם הבנים הסוררים שמרדו, ועדין מורדים, באמהות ישראל, שבקשו, ועדין מבקשים, לעלות על כסא הכבוד במקום אמהותיהם. הם גורשו ונפלו מרחמי השמים כי נהגו באכזריות
[אכזר = זכר + א] ולא ברחמים. במיוחד עובר זכר צריך לנהוג ברחמים  כדי להשאר ברחמי השמים. אם זכר הוא גם אכזר, הוא נופל מהרחמים בהכרח כי הרחמים רואים אותו כחומר זר לחלוטין. כדי להשאר ברחמי השמים ולהמשיך להתפתח בשלום עובר חייב להיות נקבה זהה לאמהּ, כי יש בה רחמים, או זכר המגלה רחמים. בן טוב, בעל מידת הרחמים, גם זהה לאמו [טוב = 17 = זהה]. אם הוא זכר אכזר הוא יותר מדי זכרי. במקרה כזה, הוא מזוהה כחומר זר, מגורש ומופל. עובר לא יוכל להשאר ברחמי השמים אם הוא לא מאופיין ברחמים. אכזריות אינה תואמת את הרחמים של רחמי השמים והפלה קורית אחרי נסיונות מספר של רחמי השמים לשמור על ההריון ולתקן אותו. אם עובר נקבה אכזרית בצורה לא טבעית, גם היא תופל מרחמי השמים אם לא תיטיב את מידותיה. העוברים שנפלו, נופלים לעולמות בהם יש הרבה פחות רחמים והם מתפתחים בסבל ולא בשמחה.

עד היום הם מורדים והם מבקשים לפרש את התורה באופן מסולף. היום הם נקראים "הרבנים".

אין טקסים בדת משה [משה = 345 = הספר = שליה].
בתורה [תורה = 611 = את הרה] יש הריון ולדה מתמידים. ההריון אינו טקס.  מפני שהתורה היא הריון, יש עדיפות לנקבה. בנות ישראל ברמה יותר גבוהה מבני ישראל בשמים וגם בארץ. אשה עשויה כרצון ה'. פרוש הדבר: הגוף שלה, במיוחד מערכת המין שלה, בנוי בדיוק כמו המוציא לפועל ברצון ה'. מי שלא מקבל אמת זאת, כופר בדת משה ומוחק את בריתו.

הכתוב בתורה נראה כתאורי טקסים בעיני הבנים הסוררים המורדים באמהות ישראל כי הם אינם יכולים להבין את סודות הביוץ, ההפריה, הצמדת הביצה המופרית לדופן הרחם, התפתחות העבר ברחם והלידה. הם אינם יכולים לעשות את כל אלה, אך דרשו, ודורשים, להיות בשליטה על דת משה. הרבנים חשבו, ועדין חושבים, כי הם יכולים להבין במח שלהם את פעולות הרחם. לכן, הדמיון הפרוע שלהם מפרש את הכתוב בתורה כטקסים.

במקום להבין את דברי התורה בכל הקשור להתפתחות אברי גוף האדם – הם פרשו את עבודת הכהנים כשחיטת ואכילת בעלי חיים כי הם למדו ללא רחמים.

העצוב מכל: בנות ישראל אינן מבינות את האמת ואינן רואות את הזיוף של הרבנים, ואף מקבלות את הפרושים של הרבנים כתורה מסיני.
הטקסים של הרבנים הם המצאת הדמיון האכזרי שלהם. דת הרבנים חסרה כל הבנת פנימיות התורה. לכן, היא מהווה פארסה של תהליך ההריון. עשיית הטקסים שלהם היא בזוי גוף האדם הגורמת לעוותי הטבע.  אין מנוס מהאמת המרה: דת הרבנים היא חילול ה' גרידא. היא עבודה זרה אסורה בהחלט.

על המבקשים לחזור לארץ ישראל באמת לפתח את מידת הרחמים, לחדול מלפרש את ההלכה למעשה [הלכה למעשה = 505 = שרה] – כי פירוש הלכה למעשה איננו תפקיד הגברים בכלל – ואז רחמי השמים יכולים להעלות [להעלות = 541 = אמך = ישראל] אותם הבנים שנפלו בגלל אכזריותם בחזרה אל תוכם.