Sunday, June 4, 2017

ב"ה

זמן

זמן = 747 = מקראות = להבין = אמון = סופר את
= כל צאצאי שרה = לדות רבקה
= אשתי לאה = אשתי אלה = לאה העולם = לאה העלום
= רחל הנחמות = זלפה הכתר = זלפה היורדת
= בלהה הנולדים = לבי הנולדים = יוכבד נולדים
= בלהה המולידים = לבי המולידים = יוכבד המולידים
= בלהה המלכים = לבי המלכים = יוכבד המלכים
 = דינה הנביאים = אבינו הנביאים = הנבואה הנביאים
= רות מצוה = רות הקול = קול תורה = קול התור
= לפידות דבורה = לפידות הזהר = שמות העתיק הקדוש
= 1746 = 747 = מקום העתיק הקדוש
= שעשוע העתיק הקדוש = חזון הויה = הויה כאן
= אנכי כל יום = אנכי כל התורה = אנכי כל דורות
= משבת = שבת לי = יולד בן = יולד בת מכל דור
= מאורך = אלהים יצא = יצרף לדורות
= חוזרים בבראשית = הארץ היהודים = השמש ארץ
= הארץ שמש = זכרת מועד = שלום ברחם
= ברא אדם בשלום = מן כל ספר התורה
= הפשט גשמי = ראה ישראל

זמן אחד = 760 = זמן אהבה
= עצרת = עצם = ימין = דמיון
= נרתיק = כל השמות בספר התורה
= 1759 = 760 = בן נח = בן שש האמהות
= שבת האמהות = בת שש האמהות מכל דור

שבת = 702 = ברך = בן = בת מכל דור
= יום כולל = כולל התורה = כולל דורות

כל הזמן שבת = 1504 = שרה = הלכה למעשה
= חכמת הלב = חכמת לשון = החקים העליונים
= את בארץ