Tuesday, March 7, 2017

ב"ה

ישועות הגרים התושבים

הארצות = 702 = שבת = שבת

אוצרות = 703 = גן = בן העתיק הקדוש
= 1702 = 703 = שבת העתיק הקדוש

האוצרות = 1707 = 708 = הגן = חן
= שבות = תשוב = תושב

לשונות = 792 = ישועות = בן נולד
= הוה הארצות עד = הוה שבת עד
= בן זוג מתגלם = 1971 = 972

גר = 203 = ברא = באש = אם אם
= 1202 = 203 = אם אם

הגר = 208 = יצחק = צחקי = ראשון
= 1207 = 208 = עולם אשר = עלץ אור
= אור העתיק הקדוש

הגרים = 818 = תחית

המתים = 1055 = 56 = תמים = נדב

תחית המתים = 1873 = 874 = סדרים
= נוה גרים = אני ברא האדם = אני אם אם האדם
= אני אם אם עמך