Monday, March 20, 2017

ב"ה

חנוך

היום שמענו הרצאה מאלפת מפי פרופסור משה אידל במכללת צפת. פרופ' אידל אמר שמצאו קטעים מספר חנוך הדומים לקטעים בספר הזהר. הוא אמר כי יש מסורת של ספרדיים לפיה ספר הזהר נגלה בנסיבות דומות לאלה של גלוי מגילות ים המלח. הוא אמר שהוא ישמח אם נציע רעיונות איך הדברים אפשריים
.
בע"ה אציע.

בחילופים הבאים בכל מקום בו אות סופית כתובה, שם הכוונה היא לערך של האות הסופית.
א = 1 = 1000.
אין להוסיף אמות הקריאה ללא טעם כשעושים גמטריות כדי לא לשבש את הערכים.

אור = 207 = רז = תקון = 1206 = 207
=  שוקף = תורם = סוד עלץ וצהלה
 = העתיק הקדוש מופיע = דבר העתיק הקדוש
=  ראה העתיק הקדוש

דבורה = 217 = רזי = הזהר = אורי
 = דבר העתיקה הקדושה = 1216 = 217
=  ראה העתיקה הקדושה

שמש = 640 = מ"ם = היהודים = בברית הויה
=  עיניך = פניך

היהודים קרן רזיה = 1862 = 863
 = תומר דבורה = דבורה מדברת = רזי א-להים
=  רזי לדורות = משה קורדברו*

*האיות הנכון של שמו


עולם = 706 = עלום* = תקוני כל למויד = תקוני כל נולד
 = תקוני כל מוליד = דברך = האם המלכה

*
עלום = > Illumination

שמשון = 1346 = שמש עלום = שמש עולם
=  עולם היהודים = עולם עיניך = היהודים בדרך
 = שמש דברך = תקוני כל למודי היהודים
=  תקון כל נולד = תקון כל מוליד = יודע כל תקון

חנוך = 564 = דבורה + שמשון = 1563 = 564
 = אשר חנה = אשר נביא = ראש נביא

התורה = 616 = יום = דורות

השמש הוא אור למודי היהודים.

חֲנוֹךְ (או חִנּוּךְ) הוא אוצר כל התקונים של כל למודי היהודים מכל הדורות. אור השמש אותו אנחנו יכולים לראות נובע מרמת הלמודים וההבנות שלנו. התקונים הנסתרים הם-הם השמש העלום, הם הזהר, הם הנביאה דבורה [הנביאה = 73 = חכמה], הם דבר העתיקה הקדושה. הרואה אותו רואה את העתיקה הקדושה. גברים אינם יכולים להגיע לרמת החכמה של הנביאות. לכן, הם לא הבינו את הענינים נכונה ודמיינו כל מיני דברים הזויים – כמו לדמיין "ספירות" ולשבת במערות.