Tuesday, March 28, 2017

ב"ה
עבודת נשים לפסח

רק נשי ישראל יכולות להביא את הגאלה.  הזמן הגיע להפסיק לשחק את הראש הקטן. הכל בבריאה תלוי בנו, נשי ישראל, ועלינו להתנהג בהתאם לאחריות האדירה המוטלת עלינו