Friday, March 3, 2017


ב"ה

מהי עברית?

עבר = 272 = הויה מדבר = הויה מופיע לי

ית = 410 = קדשו = קדוש = שמע
= שמי השמים בארץ
= 2408 = 410 = בת האב

עברית = 682 = סוד ברית = הויה מדבר קדשו

= שמע הויה מדבר
 = הויה מדבר שמי השמים בארץ = 2680 = 682
=  הויה מופיע לי שמי השמים בארץ
=  גו אל הויה מופיע שמי השמים בארץ
=  עבר* קדוש = עבר בת האב
=  חסד האדם = חסד עמך
 = עמך כנסת ישראל = 1681 = 682
 = האדם כנסת ישראל = רבבות כנסת ישראל
 = מעשה מרכבה = מעשה מברכה = אנכי אם

*
המילה "עובר" (כברחם) כתוב: עבר (מנוקד בקבוץ)